Програма з математики (11 клас)

Шкільна програма з математики для 11 класу розроблена МОН України. З програми можна дізнатися, які теми по предмету Математика ви будете вивчати в 11 класі, а також подивитися список рефератів, шкільних творів та інших матеріалів, які можуть стати в нагоді за програмою з Математика у 11 класі.


Похідна та її застосування

Математика, 11 клас

Поняття про неперервність та границю функції в точці. Задачі, що приводять до поняття похідної. Геометричний та фізичний зміст похідної. Таблиця похідних. Похідна суми, добутку і частки функцій. Похідна складеної функції. Застосування похідної до...
Показникова і логарифмічна функції

Математика, 11 клас

Степінь з довільним дійсним показником. Властивості та графік показникової функції. Логарифми та їх властивості. Натуральний логарифм. Властивості та графік логарифмічної функції. Показникові та логарифмічні рівняння і нерівності. Похідні...
Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики

Математика, 11 клас

Випадкова подія. Відносна частота події. Ймовірність події. Елементи комбінаторики. Комбінаторні правила суми та добутку. [Перестановки, розміщення, комбінації.] Вибіркові характеристики: розмах вибірки, мода, медіана, середнє значення. Графічне...
Інтеграл та його застосування

Математика, 11 клас

Первісна та її властивості. Таблиця первісних. Визначений інтеграл, його геометричний зміст. Формула Ньютона-Лейбніца. Обчислення площ плоских фігур. [Обчислення об’ємів тіл]. Застосування інтеграла до розв’язування прикладних задач.
Координати, геометричні перетворення і вектори в просторі

Математика, 11 клас

Прямокутна система координат у просторі. Відстань між точками. Координати середини відрізка. Перетворення у просторі та їх властивості. Вектори у просторі. Рівність векторів. Колінеарність векторів. Компланарність векторів. Операції над векторами...
Багатогранники

Математика, 11 клас

Двогранні кути. Лінійний кут двогранного кута. Многогранні кути. Многогранник та його елементи. Опуклі многогранники. Призма. Пряма і правильна призми. Паралелепіпед. Піраміда. Правильна піраміда. Площі бічної та повної поверхонь призми,...
Тіла обертання

Математика, 11 клас

Тіла і поверхні обертання. Циліндр, конус, зрізаний конус, їх елементи. Перерізи циліндра і конуса (осьові та площиною, паралельною до основи). Куля і сфера. Переріз кулі площиною. Площина, дотична до сфери. Комбінації геометричних тіл.
Об'єми і площі поверхонь геометричних тіл

Математика, 11 клас

Поняття про об'єм тіла. Основні властивості об'ємів. Об'єми призми, паралелепіпеда, піраміди. Об'єми тіл обертання: циліндра, конуса, кулі. Площа бічної та повної поверхні циліндра, конуса. Площа сфери.