Програма з математики (9 клас)

Шкільна програма з математики для 9 класу розроблена МОН України. З програми можна дізнатися, які теми по предмету Математика ви будете вивчати в 9 класі, а також подивитися список рефератів, шкільних творів та інших матеріалів, які можуть стати в нагоді за програмою з Математика у 9 класі.


Нерівності

Математика, 9 клас

Числові нерівності. Основні властивості числових нерівностей. Почленне додавання і множення нерівностей. Застосування властивостей числових нерівностей для оцінювання значення виразу. Нерівності зі змінними. Лінійні нерівності з однією змінною....
Квадратична функція

Математика, 9 клас

Функції. Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції. Найпростіші перетворення графіків функцій. Квадратна нерівність. Розв’язування квадратних нерівностей. Розв’язування систем рівнянь другого степеня з...
Елементи прикладної математики

Математика, 9 клас

Математичне моделювання. Відсоткові розрахунки. Формула складних відсотків. Випадкова подія. Ймовірність випадкової події. Статистичні дані. Способи подання даних. Частота. Середнє значення.
Числові послідовності

Математика, 9 клас

Числові послідовності. Арифметична прогресія, її властивості. Формула n-го члена арифметичної прогресії. Сума перших n членів арифметичної прогресії. Геометрична прогресія, її властивості. Формула n-го члена геометричної прогресії. Сума перших n...
Найпростіші геометричні фігури та їх властивості

Математика, 9 клас

Геометричні фігури. Точка, пряма, відрізок, промінь, кут та їх властивості. Вимірювання відрізків і кутів. Бісектриса кута. Відстань між двома точками. Вимірювальні, креслярські та допоміжні інструменти, що використовуються в геометрії.
Розв’язування трикутників

Математика, 9 клас

Синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180°. Теореми косинусів і синусів. Розв’язування трикутників. Прикладні задачі. Формули для знаходження площі трикутника.
Правильні многокутники

Математика, 9 клас

Правильні многокутники. Формули радіусів вписаних і описаних кіл правильних многокутників. Побудова правильних многокутників. Довжина кола. Довжина дуги кола. Площа круга та його частин.
Декартові координати на площині

Математика, 9 клас

Прямокутна система координат на площині. Координати середини відрізка. Відстань між двома точками із заданими координатами. Рівняння кола і прямої.
Геометричні перетворення

Математика, 9 клас

Переміщення та його властивості. Симетрія відносно точки і прямої, поворот, паралельне перенесення. Рівність фігур. Перетворення подібності та його властивості. Гомотетія. Подібність фігур. Площі подібних фігур.
Вектори на площині

Математика, 9 клас

Вектор. Модуль і напрям вектора. Рівність векторів. Координати вектора. Додавання і віднімання векторів. Множення вектора на число. Колінеарні вектори. Скалярний добуток векторів.