Правовое поле внешнего тестирования

Нормативно_правова база для проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів знаходиться у стадії формування. Під час експерименту з його запровадження, проведеного у 2004–2006 рр., апробувалися не лише технологічні питання, а й нормативно-правові аспекти його організації.

Нині підготовлені зміни до багатьох законодавчих актів і нормативних документів, які регламентують різні аспекти організаційно_технологічного забезпечення процесу зовнішнього оцінювання. Нижче подано витяги з окремих діючих законодавчих і нормативних актів, якими керується у своїй діяльності Український центр оцінювання якості, здійснюючи зовнішнє незалежне оцінювання.

1. Із Конституції України

«…Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Стаття 53. Кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов’язковою. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно_технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам. Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі…»

2. Із Закону України «Про вищу освіту»

«…Стаття 3. Державна політика у галузі вищої освіти
1. Державна політика у галузі вищої освіти визначається Верховною Радою України.
2. Державна політика у галузі вищої освіти ґрунтується на принципах:
- …доступності та конкурсності здобуття вищої освіти кожним громадянином України…;

Стаття 18. Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки, інших центральних органів виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади

1. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки:
- …затверджує умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів..;

Стаття 44. Умови прийому на навчання до вищого навчального закладу
1. Прийом осіб на навчання до вищих навчальних закладів здійснюється на конкурсній основі відповідно до їх здібностей незалежно від форми власності навчального закладу та джерел його фінансування.
2. Умови конкурсу мають забезпечувати дотримання прав громадян у галузі освіти.
3. Поза конкурсом, а також за цільовими направленнями до вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності особи зараховуються у випадках і у порядку, передбачених законодавчими актами.
4. Прийом на навчання до вищого навчального закладу для підготовки фахівців усіх освітньо_кваліфікаційних рівнів проводиться відповідно до умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів.

Правила прийому на навчання до вищого навчального закладу затверджуються його керівником за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки…»

3. Із Указу Президента України від 4 липня 2005 р. «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні»

4) опрацювати і забезпечити реалізацію заходів щодо:
- …здійснення переходу протягом 2005–2006 років до проведення вступних випробувань до вищих навчальних закладів шляхом зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, передбачити відповідне фінансування цих заходів…»

4. Із постанови Кабінету Міністрів України 25 серпня 2004 р. № 1095 «Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти».
З метою забезпечення реалізації конституційних прав громадян на рівний доступ до вищої освіти Кабінет Міністрів України

Постановляє

1. Затвердити Порядок зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти (додається).

Порядок зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти

1. Зовнішнє незалежне оцінювання та моніторинг якості освіти (далі — оцінювання якості освіти) запроваджується з метою забезпечення реалізації конституційних прав громадян на рівний доступ до освіти, здійснення контролю за дотриманням Державного стандарту загальної середньої освіти, аналізу стану системи освіти та прогнозування її розвитку.
2. Оцінювання якості освіти здійснюється шляхом:
- зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників середніх загальноосвітніх навчальних закладів, за результатами якого проводиться їх державна підсумкова атестація та конкурсний відбір для навчання у вищих навчальних закладах…
3. МОН встановлює строки, перелік навчальних предметів, програми та порядок проведення оцінювання якості освіти і визначає загальну стратегію моніторингу якості освіти та забезпечує його проведення, контролює виконання запланованих заходів.
4. Організаційно_методичне і технологічне забезпечення оцінювання якості освіти здійснюється Українським центром оцінювання якості освіти і його регіональними підрозділами…
5. Національна система оцінювання якості освіти включає електронні бази даних, які створюються і ведуться згідно із законодавством у сфері інформаційної безпеки, зокрема: навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів…; тестових завдань, які використовуються для зовнішнього незалежного оцінювання.
6. Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти є державною підсумковою атестацією та вступними випробуваннями до вищих навчальних закладів і здійснюється на принципах прозорості та об’єктивності. Право на проходження зовнішнього незалежного оцінювання мають випускники навчальних закладів системи загальної середньої освіти або особи, які вже одержали атестат про повну загальну середню освіту.
За результатами зовнішнього незалежного оцінювання особам, які пройшли зовнішнє незалежне оцінювання, видається сертифікат з його результатами, згідно з яким вноситься відповідний запис у додаток до атестата випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти про повну загальну середню освіту. Особи, які раніше одержали атестат про повну загальну середню освіту, при вступі до вищих навчальних закладів подають сертифікат разом з атестатом. Зразок сертифіката затверджується МОН.
7. Оцінювання якості освіти здійснюється на засадах конфіденційності. … МОН враховує результати зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти під час проведення аналізу стану функціонування освітньої системи, визначає перспективні напрями її розвитку та розробляє заходи щодо реалізації державної політики в галузі освіти. Зазначені заходи оприлюднюються в засобах масової інформації, висвітлюються у фахових виданнях для ознайомлення з ними педагогічної громадськості…»

5. Із постанови Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2005 р. № 1312 «Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторинIгу якості освіти».

«На виконання Указу Президента України від 4 липня 2005 р. №1013 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» та з метою підвищення якості загальної середньої освіти, забезпечення рівного доступу до вищої освіти і створення передумов для входження України в європейський освітній простір
Кабінет Міністрів України
Постановляє
1. Установити, що зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які виявили бажання вступити до вищих навчальних закладів, є державною підсумковою атестацією та вступними випробуваннями до цих закладів…»

6. Із Положення про Український центр оцінювання якості освіти

«1. Український центр оцінювання якості освіти (далі — Центр) є бюджетною установою, що належить до сфери управління МОН.
2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами МОН та цим Положенням. 3. Центру підпорядковуються регіональні підрозділи — регіональні центри оцінювання якості освіти у мм. Вінниці, Дніпропетровську, Донецьку, Івано_Франківську, Києві, Львові, Одесі, Сімферополі та Харкові, навчально-екзаменаційні центри, що забезпечують організацію і здійснення у межах регіонів зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які виявили бажання вступити до вищих навчальних закладів (далі — зовнішнє незалежне оцінювання), шляхом проведення тестування на паперових носіях і комп’ютерного тестування.
4. Основними завданнями Центру є:
1) організаційно_технологічна підготовка здійснення зовнішнього незалежного оцінювання та проведення моніторингу якості освіти, що передбачає:
- розроблення технологічного процесу зовнішнього незалежного оцінювання;
- розроблення єдиних програмних вимог;
- організація розроблення та стандартизацію тестових завдань, створення бази даних;
- розроблення програмного забезпечення для створення бази даних і оброблення результатів тестування; підготовку інформаційних, методичних та інструктивних матеріалів;
- фахову підготовку осіб, що забезпечують проведення тестування та моніторинг якості освіти;
- розроблення завдань для зовнішнього незалежного оцінювання;
- розроблення схеми зовнішнього незалежного оцінювання…
5. Центр відповідно до покладених на нього завдань: оформляє і видає особам, які пройшли зовнішнє незалежне оцінювання, сертифікат з його результатами; подає на запит навчальних закладів системи загальної середньої освіти та вищих навчальних закладів інформацію про результати зовнішнього незалежного оцінювання… веде реєстр обліку осіб, які пройшли зовнішнє незалежне оцінювання.
6. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також з фізичними особами…»

"Зовнішнє незалежне оцінювання - 2008"
Джерело: Useti.org.ua