Реферат: “Руська Трійця” Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич, Яків Головацький.


Рубрика: История Украины
Вид: реферат
Язык: украинский
Размер файла: 10 кБ

Скачать реферат

Для молодих авторів забороненої “Зорі” розпочався період переслідувань, обшуків, доносів, звинувачень у не-благонадійності. Принципове звинувачення було сформу¬льоване директором львівської поліції: “Ці безумці хо¬чуть воскресити... мертву русинську національність”. Про¬те навіть у цих несприятливих умовах члени “Руської трійці” не припинили активної діяльності. Вони, ламаю¬чи консервативну традицію, що передбачала виголошен¬ня офіційних церковних промов латинською, польською чи німецькою мовами, водночас у трьох церквах Львова прочитали релігійно-моральні проповіді українською мо¬вою. “Трійчани” енергійно виступали проти латинізації письменства, всіляко підтримували повернення рідної мо¬ви в побут національної інтелігенції. У 1836 р. М. Шашкевич підготував підручник для молодших школярів -“Читанку”, написаний живою розмовною українською мо¬вою (термін “читанка” належить самому М. Шашкевичу).
Наприкінці 1836 р. у Будапешті побачила світ “Ру¬салка Дністровая”. І хоча ідеї визволення прозвучали в ній із значно меншою силою, ніж у “3орі”, лише 200 примірників цієї збірки потрапили до рук читачів, реш¬ту було конфісковано. Що ж злякало офіційну владу цьо¬го разу? Це був новаторський твір і за формою, і за зміс¬том. Він написаний живою народною мовою, фонетич¬ним правописом, “гражданським” шрифтом. Все це виді¬ляло збірку з тогочасного літературного потоку, робило її близькою і зрозумілою широким народним верствам. Зміст “Русалки Дністрової” визначають три основні ідеї: визнання єдності українського народу, розділеного кор¬донами різних держав, та заклик до ЇЇ поновлення; пози¬тивне ставлення до суспільних рухів та уславлення на¬родних ватажків — борців за соціальне та національне визволення; пропаганда ідей власної державності та по¬літичної незалежності. Цілком очевидно, що автори збірки певною мірою вийшли за межі культурно-просвітниць¬кої діяльності у політичну сферу.
Аналізуючи причини заборони збірки, І. Франко заз¬начав: “Русалка Дністровая”, хоч і який незначний її зміст, які неясні думки в ній висказані — була свого часу явищем наскрізь революційним”. Це був рішучий виступ проти традиційних політичних і соціальних авторитетів.
“Русалка Дністровая” стала підсумком ідейних шу¬кань та своєрідним піком діяльності “Руської трійці”. Незабаром це об'єднання розпадається. Переслідуваний світською і церковною владою, на 32-му році життя по¬мирає М. Шашкевич. У 1848 р. перейшов на пропольські позиції І. Вагилевич, який починає проповідувати ідею польсько-українського союзу під верховенством Польщі. Довше від інших обстоював ідеї “Руської трійці” Я. Головацький. Проте й він під впливом М. Погодіна приєд¬нується до москвофілів і 1867 р. емігрує до Росії.
Яскравим та самобутнім явищем була діяльність громадсько-культурного об’єднання “Руська трійця”. Члени цієї організації визначили та оприлюднили основне ядро ідей національного відродження, своєю різнобічною діяльністю здійснили перехід від фольклорно-етнографічного етапу національного руху до культурницького, робили перші спроби спрямувати вирішення національних проблем у політичну площину.

Бесплатно скачать реферат "“Руська Трійця” Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич, Яків Головацький." в полном объеме