Курсовая: Вплив художньо-естетичних засобів на емоційний розвиток дитини


Рубрика: Психология
Вид: курсовая работа
Язык: украинский
Размер файла: 32 кБ

Скачать курсовую

На протязі історичного розвитку людства мистецтво, зокрема художня творчість, посідало одне з провідних місць у системі формування особистості людини.

Його розглядали як частину світу, як певний духовний засіб пізнання навколишньої дійсності. Власне всім різновидам мистецтва надавали цілющого значення, вважали, що за його допомогою людина “очищає” своє тіло та душу.

Мистецтво є носієм історії становлення та розвитку людства, воно містить моральні принципи, цінності, життєву мудрість багатьох поколінь, що
передається наступним.

На сучасному етапі розвитку суспільства дитина стикається у процесі життєдіяльності з різноманітними чинниками, що здійснюють позитивний та негативний вплив на формування особистості.

Залучаючи дітей до художньої діяльності, різноманітної гурткової роботи, створюючи аматорські театри, організовуючи виставки, екскурсії тощо сприяє розвитку загальної культури дошкільника, формує художньо-естетичний смак, розвиває емоційну сферу та комунікативні вміння.

За вдяки художній самодіяльності створюється сприятливий мікроклімат для особистісного зростання у дитини та формується активна позиція індивіда. Саме багатогранність мистецтва, невичерпність його можливостей відкриває новий шлях до генерації гармонійної особистості.

Розкриття внутрішнього світу людини через її творчість виступає на сьогоднішній день основним пріоритетом, ціллю, митою життя в ідеалі багатьох людей.

У дослідженнях з психології мистецтва і художньої творчості особистісні характеристики розглядаються як умова успішних занять мистецтвом, але не досить уваги приділяється впливу мистецтва на зміну особистісних характеристик.

Тому на сучасному етапі актуальною проблемою художньо-естетичного виховання є дослідження психолого-педагогічних механізмів формування особистості засобами мистецтва.

Питання вивчення особливостей взаємозв’язку “особистість - мистецтво” зустрічається ще у філософських поглядах Платона. Вивченням даного питання займалися, також Л.І. Божович, В. Соловйов, К. Тейлор, Л.С. Виготський

Метою даної роботи є дослідити ролі художньої творчості у становленні емоційної сфери дошкільника

Об’єктом дослідження є особистість дитини старшого дошкільного віку, а предметом – розвиток емоційної сфери дошкільника.

Таким чином, доцільно поставити такі завдання:
- розглянути сутність художньо-естетична діяльності;
- охарактеризувати особливості та чинники емоційно-вольової сфери дошкільника;
- здійснити аналіз художньої творчісті, як фактор впливу на розвиток емоційної сфери дошкільника;
- проаналізувати значення художньої творчості у формуванні емоційної сфери дошкільника;
- виявити вплив художньо-естетичних засобів на розвиток емоційної сери дітей дошкільного віку;

Гіпотеза дослідження:
- ймовірно, що художньо-естетичні засоби здійснюють вплив на становлення ціннісних орієнтацій в розвитку емоційної сери дошкільника, сприяє кращому розумінню почуттів та емоцій;
- можна припусти, що існує взаємозв’язок між розумінням у дітей вербального та не вербального прояву емоцій.

При проведенні дослідженні використали такі емпіричні методи: анкетування, арт-терапевтичне дослідження, тренінгові заняття і спостереження, а також використовували методи опрацювання інформації: синтез, порівняння, аналіз, індукція. Дослідження проводили за допомогою анкетування для батьків та арт-терапевтичних методик:

Дане дослідження проводилося у Львівському навчально виховному комплексі садоку-школі «Малюк» в старших дошкільних групах з яких було вибрано 15 дітей віком 5-6 років які відвідують творчі гуртки, а саме танці, театральний гурток, малювання та дизайн.

Для контрольної групи було взято 15 дітей з ДНЗ № 159 м. Львів які не відвідують жодні гуртки з творчим напрямком.

Бесплатно скачать реферат "Вплив художньо-естетичних засобів на емоційний розвиток дитини" в полном объеме