Дипломная: Модифікації тілесності: особливості сприйняття та презентації (на прикладі студентської молоді)Тривала історія вивчення людини здавалось би повинна гарантувати те, що тілесність достатньо досліджена, але охоплюючи поглядом сучасну науку про людину, стає зрозумімілим, що цей феномен - людське тіло - потребує реабілітації, насамперед як об’єкт гуманітарних знань.

І, можливо, уже двадцять перше століття буде століттям практик і наук не тільки про соціальність, але і про тілесність. Про це свідчить бурхливий розвиток тілесно-орієнтованих соціальних практик (технік будівництва тіла, бодибілдинг, здоровий спосіб життя, відродження танцювальної і фізичної культури, зміна статі, чергові спроби досягнення безсмерття) і потік різноманітних концепцій тіла та тілесності.

Тож, відповідно, і таке явище феномену тілесності як модифікації тіла на сьогоднішній день також лишаються маловивченим. Безумовно, ця тема не лишилася зовсім без уваги, але спеціальних робіт, на даному етапі розвитку гуманітарної науки, не так вже й багато. Зазвичай, це роботи загального характеру, де цікавіа нам проблема, розглядається поверхово, або ж їй приділяється замало уваги.

З’ясувавши місце модифікацій тілесності в соціокультурному просторі, робимо висновок, і, навряд чи, це буде великим перебільшенням, що до сьогоднішнього дня в очах більшості модифікації тіла мають маргінальний статус. В першу чергу, це стосується тих, хто не має власних модифікацій.

Та все ж, необхідно, відмітити, що все ж таки у сприйнятті модифікацій тілесності відбулися зміни, вони набули дещо іншого значення, але деякі члени суспільства, ще керуються уявлення, що стали вже стереотипними.

Тілесні модифікації продовжують привертати до себе підвищений інтерес суспільства як нові екстравагантні тенденції сучасної моди.

В минулому тілесні модифікації слугували зовсім іншим цілям, аніж в сучасному світі, насамперед, для соціальної ідентифікації, в якості оберігів, як обов’язкова міра при ініціації, та для соціальної диференціації в кримінальному світі.

Підхід до вибору символіки чи виду модифікації був надзвичайно серйозним, що в наш час є не принциповим. І на сьогодні, найближче до традиційного нанесення татуювань та скарифікації залишаються все ж представники злочинного світу, та культурно відсталі племена, де за модифікаціями визначається, наприклад, соціальний статус того, чи іншого представника.

Говорячи ж, про сучасне суспільство, як причину спалаху «популяризації» тілесних модифікацій, при чому не в первинному їх значенні, виділяємо трансформацію тілесності у сучасному світі.
Та все це є своєрідним підгрунттям, яка ж особистісна мотивація?
В ході проведеного дослідження, були поставлені питання , що дозволили з’ясувати причини, які підштовхують до такого способу самовираження.

Виявилося, що головною особливістю, яка об’єднує всих модифікованих людей, на сьогоднішній час, є підвищенна демонстративність. Під демонстративністю, ми розумієм, схильність демонструвати свої «особливі якості», акцентувати всезагальну увагу на своєму внутрішньому світі, що у спосіб модифікування тіла, проектується назовні.

Демонстративність може бути відкритою чи завуальованою, інколи сама людина, не підозрює про наявність цієї риси в своїй поведінці. Завуальована демонстративність простежується у невідповідності відповідей на поставлені нами питання, з поведінкою.

Та все ж, не зважаючи на вище зазначене, не можна обійти, таку абстрактну, на перший погляд, область як естетика. Тобто, чимало людей з наявністю модифікацій вирізняються своїм потягом до прекрасного, тож в даному випадку, тіло стає не лише засобом, а і безпосереднім об’єктом.

Підводячи підсумок мотивацій і функцій притаманних тілесним модифікаціям, можна зробити цілком певний висновок, що все-таки вони є надзвичайно важливим елементом у системі невербального спілкування і служать для символічної передачі різноманітної інформації, але цим їх роль в соціокультурній системі не обмежується.

Думка, що модифікації тіла являються характерною рисою, виключно, традиційних суспільств та субкультурних елементів, на сьогоднішній день є вже неактуальною.

Стосовно, особливостей сприйняття та презентації модифікацій тілесності, можемо зазначити наступне – як вже вище згадувалося однією з характерних рис презентації осіб, які мають власні модифікації – є демонстративність (відкрита, або ж завуальвона).

Стосовно самосприйняття, відмічаємо, що більшість позиціонує наявність модифікації, як щось незвичне, унікальне, що дає змогу відчути себе більш комфортно, аніж до процесу модифікування. У більшості випадків тілесні модифікації - реальний і можливий спосіб самовираження, само позиціонування.

Що ж стосується сприйняття немодифікованими модифікованих, то можемо відзначити, що, насамперед, люди без наявності тілесних модифікацій більш схильні до аналізу цього явища, і, зазвичай, залишають право на подібний спосіб самореалізації, але їх власне ставлення можна назвати умовно толерантним.

Люди без наявності модифікацій тіла більш схильні до оцінки цього явища, ніж ті хто пішов на цей крок, і, зазвичай, вони не вказують на їх позитивну роль, а виражають свої оціночні судження в нейтральних, а іноді і в негативних контекстах.

Так, як первинне значене тілесних модифікацій є майже втраченим на сьогодні, то виділяються наступні найбільш популярні види серед сучасного суспільства, особливо, серед молоді – пірсинг, татуювання, скарифікація, тунелі.

З проведеного дослідження, зробили висновок, що тілесні модифікації є досить поширеним явищем і мають суспільну актуальну природу. Про це свідчить наявність в оточенні як модифікованих, так і не модифікованих, носіїв тілесних модифікацій.

Поширенність даного явища також пов’язане з сучасними ідеалами, з уявленнями про «ідеальне тіло». Прагнення перетворити своє тіло стає переслідуваним. Ідеали краси, завдяки цифровим технологіям, стають «постлюдськими»: неймовірно красиві фотомоделі існують в вигляді цифрових фотографій, підретушованих в комп'ютерних програмах.

Проявляється перевернуте відношення між копією та оригіналом (так званий постмодерністський психоз). Образи з рекламних постерів і глянцевих журналів змушують людей відчувати себе незатишно у своїй тілесній оболонці, підданої ожирінню, облисінню тощо.

Список использованной литературы:


1. Шаломова, О. В. Тело как первак вещь. Практики освоения тела в культуре [Электронный ресурс]
2. Газарова, Е. Э. Тело и телесность: психологический анализ [Текст] / Е. Э. Газарова – М.: 2007
3. Жаров, Л. В. Человеческая телесность: философвский анализ [Текст]: Автореферат/ Л. В. Жаров – Ростов-на-Дону, 1988. – 33 с.
4. Бугуева Н. А. Телесность человека как социокультурный феномен
5. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества [Текст] / М. М. Бахтин – М.: Изд-во «Исскуство», 1979. – 423 с.
6. Быховская, И. М. Человеческая телесность как объект социокультурного анализа (история проблемы и методологические принципы ее анализа) [Текст] / И. М. Быховская / Труды ученых ГЦОЛИФКА: 75 лет: Ежегодник – М.: 1993 – 58-68 с.
7. Mauss M. The techniques of the Body. L, 1973
8. Лосев, А. Ф. Дерзновение духа [Текст] / А. Ф. Лосев – М.: Политиздат, - 1988 – 366 с.
9. Народоведение [Текст]: В 2 ч. / Ф. Ратцель / Пер. с нем. Д. А. Коробчевского – Факсимильное издание 1902 – СПб.: Альфарет – 2008 – 1688 с.
10. Словарь иностранных слов и выражений [Текст] – М.: Изд-ство «АТС», - 1988 – 608 с.
11. White T.D. Human osteology. Academic Press, 1991.; DeMello M. Op.cit
12. Гринько, И. А. Модификации тела. Эстетика и символика. Соматические модификации в традиционных обществах [Текст] / И. А. Гринько – Изд-ство LAP, - 2010 – 161 с.
13. Бодрийяр, Ж. Соблазн [текст] / Ж. Бодрийяр / перевод с фр. А. Гараджа – М.: 2000 – 114 с.
14. Кузнецова, Л. Н. Женщина на работе и дома [Текст] / Л. Н. Кузнецова – М.: Политиздат – 1980 – 231 с.
15. Щепанская, Т. Б. Молодежные сообщества [Текст]: Современный городской фольклор / Т. Б. Щепанская – М.:РГГУ – 2003- 34-85 с.
16. Кутырев, Е. А. Философия постмодернизма [Текст] / Е. А. Кутырев – Н. Новгород: Изд-ство Волго-вятской академии гос. Службы – 2006 – 92 с.
17. Делез, Ж. Логика смысла [Текст] / Ж. Делез – М.: Изд-ство «АСТ», - 1988 – 486 с.
18. Тоффлер, Э. Шок будущего [Текст] / Э. Тоффлер – М.: Республика – 2004 – 486 с.
19. Зорина, Л. В. Трансформация образа телесности: от арахаики к современной альтернативной культуре [Текст]: научная работа, диссертация / Л. В. Зорина – Тюмень, 2013 – 31 с.
20. Штацн, О. А. Трансформация телесности в современном мире [Текст] / О. А. Штайн / Вестник Удмурдского университета / Философия, Психология, Педагогика – 2010 – Вып. №1 – 99-102 с.
21. Губерман, И. М. Прогулки вокруг барака [Текст] / И. М. Губерман – М.: ЭКСМО – 2003 – 424-428с.
22. Косевич, Е. Человек и его тело в свете Ветхого и Нового Завета [Текст] / Е. Косевич / Филосовские науки - №2 – 1992 – 57 с.
23. Человек и культура: индивидуальность в истории культуры [Текст] / отв. ред. А. Я. Гуревич – М.: Наука – 1990 – 238 с.
24. История и общество: проблемы развития человека [Текст] – М.: - 1988
25. Hall S. Representation. // Cultural Representation and Signifying Practices (ed. By S.Hall). – SAGE Publication, 1997. – P. 3–74
26. Усманова, А. Р. Репрезентация как присвоение: к проблеме существования другого в дискурс [Текст] / А. Р. Усманоа – И.: Изд-ство «Топос» - 2001 - №1(4) - 50-66с.
27. Бурдье, П. Социальное пространство и генезис «классов» [Текст]: Социология политики / П. Бурдье - М.: Socio-Logos – 1993 – 53-97 с.
28. Шютц, А. Смысловая структура повседневного мира [Текст] / А. Шютц / пер. с англ. А. Я. Алхасова – М.: Институт Фонда «Общественное мнение» - 2003 – 336с.
29. Сорока, Ю.Г. Трансформация структур восприятия социального мира [Текст] / Посткоммунистические трансформации: векторы, измерения, содержание / Ю. Г. Сорока / Под ред. О.Д.Куценко, С.С.Бабенко.- Х.: 2004.- с. 308-327
30. Шибутани, Т. Социальная психология [Текст] / Т. Шибутани - М.: Прогресс – 1969 – 447 с.
31. Родионова, С. А. Репрезентация [Текст]: Постмодернизм / Энциклопедия / С. А. Родионова – Минск: Интерпрессервис, Книжный дом - 2001. – 651-652 с.
32. Чувин, С.Н. К вопросу о направлениях трансформации тела [Текст]: Социс - 2007 - № 1. - 150-152 с.
33. Гомілко, О. Метафізика тілесності: концепт тіла у філософському
дискурс [Текст] / О. Гомілко – К.: Наук. думка, 2001. – 340 с.
34. Куракин, Д. Модели тела в современном популярном и єкспертном дискурсе: к культуросоциологической перспективе анализа [Текст] / Д. Куракин – Социологическое обозрение - т. 10 № 1-2 2011 – 56-74 с.
35. Андреева, Г.М. Психология социального познания [Текст] / Г. М. Андреева - М.: Аспект Пресс - 2000.- 288 с.
36. Жернаков, В. Міжнародний аспект правового регулювання соціально- трудових відносин [Текст] / В. Жернаков В. / Право України. – 2001. – №4 – 59 с.
37. Лосиця, І. О. Колективний договір в умовах переходу до ринкової економіки [Текст]: Автореф. дис. канд. юр. наук / І. О. Лосиця – Харків, 1997 – 17-18 с.
38. Кодекс законів про працю: Офіц. видання [Текст] – К.: Концерн «Видавничий дім «Ін Юре», 2008 – 105 с.
39. Прокопенко, В. І. Трудове право України [Текст] / В. І. Прокопенко – Х.: «Консум», 2001 – 480 с.
40. Конституція України: Офіційне видання [Текст] – К.: Концерн «Видавничий дім «Ін Юре», 2011 – 134 с.
41. Гандзюк, М.П. Основи охорони праці: 5-те вид. перероб. та доп. [Текст] / М.П. Гандзюк, Є.П Желібо, М.О. Халімовський. – К.: Каравела, 2011. – 384 с.
42. Основи охорони праці [Текст] / А.І. Ткачук, С.О. Кононенко, С.М. Богомаз-Назарова та ін. – Кіровоград: КПДУ. – 2012. – 144 с.
43. Зеркалов, Д.В. Охорона праці в галузі: Загальні вимоги [Текст] / Д.В. Зеркалов. – К.: Основа, 2011. – 551 с. Бесплатно скачать реферат "Модифікації тілесності: особливості сприйняття та презентації (на прикладі студентської молоді)" в полном объеме