Общественно-политическое движение в Украине во второй половине XIX в.

История Украины 9 класс
Общественно-политическое движение в Украине во второй половине XIX в. Начало громадовского движения в конце 50-х - 60-х годах XIX в. Киевская и другие общины. Журнал «Основа». В. Антонович. Валуевский циркуляр.

Основные течения общественно-политического движения в 50-60-х годах XIX в. на западноукраинских землях: москвофилы и народники. Культурно-образовательное общество «Просвита». Польское восстание 1863-1864 гг и Украина.

Возрождение громадовского движения в 70-90-х годах. Громадовская движение. «Юго-Западный отдел Российского географического общества». «Киевский телеграф». Эмский указ. Российское общественно-политическое движение народников в украинских землях.

Деятельность галицийских народников во второй половине 70-х-90-е годы XIX в. Развертывание движения народников на Буковине и в Закарпатье.
Радикальное движение в Галиции. «Новоэровская» политика народников. А. Барвинский и А. Конисский.

Образование первой политической партии в Украине (РУРП). И. Франко. Образование УНДП и УСДП. Самостоятельная позиция партий Западной Украине. Украинцы в Галицком сейме и Австрийском парламенте. Украинцы-самостийники (Н. Михновский и Ю. Бачинский).
По окончанию изучения темы:
- Определяет хронологические рамки этапов громадовского движения, синхронизирует проявления общественно-политического и освободительного движения в разных регионах и европейских странах;
- На основе карты прослеживает связь между процессами модернизации общества и подъемом освободительного движения;
- Определяет, характеризует и сравнивает основные причины, проявления, формы и последствия общественно-политической и освободительного движения в украинских землях Российской и Австро-Венгерской империй;
- Дает характеристику и оценивает деятельность ведущих представителей освободительного движения.


Вам могут пригодиться:

Сочинение: «Иван Франко - трибун народный»

Школьные сочинения

Іван Франко — визначний письменник, великий Каменяр, творчість якого становить цілу епоху в розвитку національної культури XIX—XX століття. Народився І. Франко у 1856 році в родині сільського коваля. Вогонь кузні свого батька він зберіг на все життя. Тяжк...

Реферат: Украинское культурное возрождение ХIХ в

Реферат по истории Украины

Всю другу половину XIX ст. активність національної інтеліґенції розгортається майже виключно в сфері “культурництва”. У кінці 50-х років на Правобережжі серед дворянства та інтеліґенції, в тому числі польської, складаються групи молоді, які гаряче співчувають українському народу, поважають його культуру. Вони і в побуті переходили на народну мову. Одним з лідерів руху став В.Антонович, у майбутньо...

Реферат: Общественно-политическая жизнь на украинских землях во второй половине XIX - начале ХХ века

Реферат по истории Украины

Народники – це загальноросійський рух різночинної інтелігенції, який виник під впливом ідей соціалізму і особливостей розвитку Росії другої половини XIX ст. Вони виступали за повалення самодержавства шляхом селянської революції. З’явившись наприкінці 60-х років XIX ст., народницький рух став вагомим чинником суспільно-політичного життя в середині 70-х років. Народники були переконані у тому, що зб...

Реферат: Владимир Антонович

Реферат по истории Украины

Очевидно, щоб реально оцінити ставлення В.Б.Антоновича (як, до речі, й інших представників народницької течії) до державотворчих процесів в українському суспільстві, при історіографічному дослідженні проблем державотворення необхідно чітко розрізняти, на думку В.М.Матях, два поняття: ідея державотворення та державотворення як історична реалія. З точки зору останнього навряд чи можна заперечувати с...

Реферат: Грушевский и Антонович. Государственная и народническая школа

Реферат по истории Украины

Він урівноважував крайнощі, залагоджував справи з найвпливовішими російськими політиками. Всім, чого змогло досягти українство в Росії на 1914 р., воно більшою або меншою мірою зобов’язане М. Грушевському. Цікаво, що політичні противники правильніше оцінили Грушевського: не знайти жодного опонента чи ворога з чорносотенного табору, хто б не був упевнений, що саме М. Грушевський є найголовніший сеп...

Реферат: Валуевский циркуляр 1863 года

Реферат по истории Украины

Власне, не так бунт, як прохання. Наприкінці липня того ж 1863 р. професор історії Микола Костомаров звернувся до міністра Валуєва з листом, у якому скаржився на те, що його позбавляють можливості публічно висловитися на свій захист. Газета «Московские новости», відома своєю шовіністичною агресивністю, запідозрила історика в солідарності з польськими бунтівниками. А все через намір Костомарова вид...

Реферат: Польское восстание (1830-1831 гг)

Реферат по всемирной истории

Майже одночасно із Краківським повстанням розпочалися стихійні антипоміщицькі виступи селян у Західній Галичині. По¬встанці громили маєтки магнатів, захоплювали їхні землі. В цілому під час цього виступу було знищено понад 450 маєт¬ків, загинуло близько 1 тис. осіб. Австрійська влада вміло скористалася з антипоміщицьких настроїв селянських мас, спрямувавши їх проти повстанських загонів шляхти, що ...

Реферат: Эмский указ 1876 г.

Реферат по истории Украины

До цього можна додати такий наче незначний, але дуже показовий факт, що в 1896—1900 роках Київський цензурний комітет щорічно забороняв не менше, ніж 15% українських видань, що суттєво перевищувало його заборони щодо видань на інших мовах, там ці заборони стосувалися 1-2%. Не випадковими були царські репресії проти Галичини, коли її було зайнято 1914 року російськими військами. Адже після валує...

Курсовая работа: Николай Михновский

Реферат по истории Украины

„Єдиними пропагаторами ідеї політичної самостійності в Наддніпрянській Україні були М.Міхновський, В.Липинський і Д.Донцов… читаючи праці цих трьох ідеологів, не можна позбутися враження, що вони написані прибульцями з іншої планети — настільки далекими за своїм радикальним тоном були вони від тогочасних писань більшості…” [6, c.26].Ці три визначені мислителі просто не знаходили собі місця в украї...

Реферат: Формирование политических партий в 18 в.

Реферат по истории Украины

Русько-Українська радикальна партія У жовтні 1890 року в Галичині під впливом революційно-демократичних ідей М. Драгоманова ліве крило західноукраїнського національного руху оформилося в Русько-Українську радикальну партію (РУРП). Її фундаторами були «ветерани» радикалів Іван Франко та Михайло Павлик. Новостворена політична партія була фактично першою на українських землях — як західних, так і ...