Киевское государство в конце Х - первой половине XI в.

История Украины 7 класс
Начало правления князя Владимира. Территориальный рост Киевской державы. Введение христианства как государственной религии. Внутренняя и внешняя политика Владимира. Междоусобная борьба между сыновьями Владимира Великого. Утверждение Ярослава в Киеве.

Развитие Киева. «Русская правда». Церковное и культурно-образовательная жизнь. Отношения с другими государствами. Политическое устройство. Основные слои населения. Развитие землевладения.

Зависимость крестьян и повинности. Развитие сельского хозяйства, ремесел, торговли. Города. Деньги. Развитие украинского языка и письменности. Школы. Устное народное творчество. Архитектура. Живопись. Музыкальное творчество.
По окончанию изучения темы:
- Показывает на карте территории Киевского государства за Владимира и Ярослава, сравнивая их с предыдущим периодом; территории соседних государств;
- Устанавливает хронологическую последовательность событий периода.

На основе различных источников информации:
- Определяет причины, суть и последствия основных явлений и событий периода;
- Определяет предпосылки и историческое значение введения христианства;
- Объясняет роль княжеской власти в политическом устройстве Киевского государства;
- Характеризует на примерах состояние развития хозяйства и торговли периода;
- Рассказывает о возникновении восточнославянской письменности и развитие украинского языка и образования, обосновывает распространение письменности среди различных слоев населения;
- Характеризует культурные достижения, распознает известные памятники архитектуры и изобразительного искусства, кратко описывает их;
- Характеризует и оценивает деятельность князей Владимира Великого и Ярослава Мудрого;
- Выражает отношение к историческим деятелям эпохи, суждения о судьбоносных событиях эпохи.


Вам могут пригодиться:

Реферат: Слово о законе и благодати

Краткие пересказы

Твір оспівує діяння великого князя Київського Володимира, онука Ігоря, сина Святослава, «про мужність і хоробрість якого... слух пройшов по багатьох сторонах...» Володарював він у Руській землі, що відома в усьому світі. Князь Володимир народився «сл...

Реферат: Возникновение и развитие Древнерусского государства

Реферат по истории Украины

Після смерті Володимира, між його синами Ярославом, Борисом, Глібом, Святославом і Мстиславом, а також пасербом Святополком розгорілася кривава боротьба за київський престол. У ній загинули Борис, Гліб і Святослав. А Ярослав 1015р. вокняжився в Києві. Під час першого князювання (1015-1018) йому довелося відбивати напад на Київ численного війська степовиків. У 1018 р. Святополк захопив Київ, та вз...

Реферат: Древнерусское государство

Реферат по истории Украины

Данило намагався залучити до боротьби з ординцями європейські країни Заходу. З цією метою він звернувся до римського папи Інокентія IV з пропозицією допомогти зібрати слов'ян та інші народи на хрестовий похід проти монголо-татар. За це князь погоджувався на унію — об'єднання православної церкви з каталицькою. Щоб заохотити галицького князя, папа послав йому королівську корону, й у 1253 році в Доро...

Реферат: Владимир Великий

Реферат о исторических личностях

Володимир Великий (980—1015). Зійшовши на київський престол у 980 р. і зосередивши в своїх руках неподільну владу, Володимир (по- скандінавському Вальдемар) започаткував нову добу в історії Київської Русі. Невгамовні варязькі князі вже не дивилися на Русь лише як на арену подальших завоювань чи край, який можна лише визискувати. Володимир упровадив далеко конструктивніший підхід до управління дер...

Реферат: Византийская империя

Реферат по всемирной истории

ВІЗАНТІЯ (ВІЗАНТІЙСЬКА ІМПЕРІЯ) - прийнята в історичній науці назва держави, що утворилася наприкінці 4 ст. у східній частині Римської імперії. Назва походить від Візантії -колонії, заснованої у 7 ст. до н. е. вихідцями з грецького міста Мегари на європейському березі протоки Босфор. Вигідне географічне становище колонії - на перехресті світових торгових шляхів - спричинилося до побудови тут імпер...

Реферат: Христианство на Руси

Реферат по всемирной истории

Продовжувачем діянь Володимира став його син Яро¬слав (1019—1054), згодом прозваний Мудрим за своє прав¬ління. Він хотів розвивати те, що зробив головною своєю тур¬ботою його батько. За роки його правління християнство на Русі продовжувало «плодитися й поширюватися, і чорноризці почали множитися, і монастирі з'являтися... і множилися пре¬світери й люди християнські. І радувався Ярослав, бачачи ба¬...

Реферат: Христианство, как религия Владимира

Реферат по религиоведению

Ще до початку першого тисячоліття язичницький світ вичерпав усі свої потенційні можливості в морально-етичній і релігійній сфері, а отже і на шляхах розвитку соціального устрою і державності. Тому переможний хід християнства по Римській імперії, а слідом за нею і навернення околишніх язичеських племен було неминуче і логічно обумовлено всім ходом світової історії. Наслідком прийняття християнст...

Реферат: Христианство, особенности его вероучения

Реферат по религиоведению

Християнство являє собою більш складне вчення, ніж його дуже часто зображають навіть в релігієзнавчих працях. Спрощена подача християнства, яка віднімає у нього деякі суттєві риси, з одного боку, дозволяє багатьом своєрідним апологетам цього вчення зближувати або навіть ототожнювати християнство з іншими релігіями, уявляючи його в ролі деякого зразку релігії, а з другого, дозволяє деяким критикам ...

Реферат: Введение христианства на Руси

Реферат по истории Украины

Очевидний крах давньоруського язичництва примусив великого князя серйозно замислитись про подальші заходи щодо релігії. Християнство не було єдиним варіантом. Реальна ситуація пропонувала і інші альтернативи: іудаїзм, іслам, буддизм, не кажучи вже про численні секти типу маніхейства, павликіанства, богомільства. Отож, питання було в тому, якій з цих релігійних систем віддати перевагу. Цей процес в...

Реферат: Философия Киевской Руси

Реферат по философии

В "Ізборнику Святослава" (1703 р.) серед інших перекладів знаходяться уривки з "Діалектики" візантійського філософа VІІ - VІІІ ст. Іоанна Дамаскіна, в яких дається таке визначення філософії: "Філософія є пізнанням речей божественних і людських, тобто видимих і невидимих. Філософія є мистецтвом мистецтв і наукою наук; вона є любов’ю до мудрості, істинною ж мудрістю є бог". Переважаючим у подальшом...

Реферат: Законотворческая деятельность Ярослава Мудрого

Реферат по истории Украины

Ярослав Мудрий має на своєму рахунку багато досягнень. Так, Ярослав Мудрий двічі переможно зустрічався на полі бою з неспокійними кочовими сусідами — печенігами . Розгром 1036 року фактично надломив їхні сили. Політика Ярослава на півночі була продуманою і зваженою (як і майже всі його дії під час правління), поступово були завойовані значні території. Пораховані зовнішньополітичні успіхи Яро...

Реферат: Государственный деятель Ярослав Мудрый

Реферат о исторических личностях

В часи Ярослава християнська церква одержала на Русі більш широке поширення і придбала визначну вагу в суспільстві. Цьому сприяв і сам великий князь, що відрізнявся великою побожністю, знанням церковних творів. При житті він одержав прізвисько "Мудрого". Ярослав заложив великокнязівський монастирь святих Георгія і Ірини- на честь християнських святих, свого і своєї дружини. Монастирі стали з'явля...

Реферат: Русская правда и ее положения

Реферат по всемирной истории

“Руська правда”- це найбільш повний кодекс давньоруського феодального права. “Руська Правда” – найвідоміша пам'ятка давньоруського княжого законодавства, основне джерело пізнання суспільного ладу, держави і права Київської Русі. Мала величезне значення для подальшого розвитку українського, російського, білоруського, а почасти й литовського права. Відомо понад 100 списків "Руської правди", які прий...