Реферат: Концепції фізики атомних і ядерних процесів


Рубрика: Фізика
Вид: реферат
Мова: український
Розмір файлу: 10 кБ

Скачати реферат

а) Моделі атома
Вирішальним моментом у розвитку теорії будови атома було відкриття електрона. Наявність у електрично нейтральному атомі негативно зарядженої частинки спонукало припускати наявність частинки з позитивним зарядом. Модель Д.Томсона, не будучи в стані пояснити характер атомних спектрів, що випромінюються атомами, поступилася місцем планетарної моделі Е.Резерфорда. Досліджуючи розсіювання атомами речо-вини альфа-частинок, що випромінюються радіоактивними речовинами, він відкрив атомне ядро і побудував планетарну модель атома. Виявилося, що атом складається не з позитивно зарядженої хмари, у котрому (подібно ізюму в булці) знаходяться елек-трони, як це припускав Д.Томсон, а з електрона і ядра розміром біля 10-13 см., у якому зосереджена майже вся маса атома. Атом подібний Сонячній системі: у центрі нього знаходиться важке ядро, навколо нього обертаються електрони. Проте, відповідно до електродинаміки Максвелла, такий атом не може бути стійким: рухаючись по круговим (або еліптичним) орбітах, електрон відчуває прискорення, а тому він повинний випро-мінювати електромагнітні хвилі, що несуть енергію. Втрата енергії призведе електрон до падіння на ядро. Таким чином, подібний атом не може бути стійким, а тому в реа-льності не може існувати. Таким чином, класична фізика не могла знайти пояснення стійкості атомів.
Розробка такої моделі атома належить Н.Бору. Узявши за основу модель Резерфо-рда, він використовував і ідеї квантової теорії. Бор висунув припущення, відповідно до якого в атомах існують особливі стаціонарні стани, у яких електрони не випромінюють - випромінювання відбувається лише при переході з одного стаціонарного стана в ін-ше.
Внутрішня будова тома вивчати безпосередньо неможливо, оскільки мікроскопічні розміри недоступні прямому сприйняттю, тому про структуру атома можна судити по її непрямих проявах макроскопічного масштабу. Таким проявом є випромінювання ато-мів під впливом нагрівання або зовнішнього електричного поля. Вивчення спектрів ви-промінювання дозволяє одержати дані про внутрішню структуру атома - для кожного атома характерні особливості спектра. Класична фізика не могла пояснити закони, яким підпорядковувалися атомні спектри. Модель Бора виявила щире значення спект-ральних законів і дозволила встановити, як ці закони відбивають квантовий характер внутрішньої структури атома - усталеність структури атома виявилася нерозривно по-в'язаної з існуванням квантів. У моделі Бора кожний атом володіє деякою послідовніс-тю квантових (стаціонарних) станів. Кожний вид атома має свою послідовність кванто-вих значень енергії, що відповідають різноманітним можливим стаціонарним станам. Висновок про те, що в стійкому стані атом не повинний випромінювати, не відповідав даним класичної електродинаміки, відповідно до котрих...

Безкоштовно скачати реферат "Концепції фізики атомних і ядерних процесів" в повному обсязі