Украинские земли в составе Российской и Австрийской империй (кон. XVIII - I пол. XIX в.)

История Украины 9 класс
Украинские земли в составе Российской и Австрийской империй в конце XVIII - первой трети XIX в. Украинские земли в составе Российской империи: административно-территориальное устройство и региональное деление. Национальное и социальное положение украинского населения. Проникновение буржуазных черт повседневной жизни в быт жителей города и села. Жизнь больших городов.

Включение западноукраинских земель в состав Австрийской империи: административно-территориальное устройство и региональное деление. Политика австрийского правительства по украинским. Национальное и социальное положение украинского населения. Изменения в быту, стиле и традициях жизни города и села.

Влияние международных отношений на развитие украинских земель в первой трети XIX в. Украина в Русско-турецкой войне 1806-1812 гг и Российско-французской войне 1812 г. Азовское казацкое войско.

Начало национального возрождения. Национальная идея в общественно-политическом движении Украины. «История русов». Украинский автономистская идея. Новгород-Северский кружок. Украинское культурное возрождение на Слобожанщине.

Распространение идей Просвещения в Западной Украине. Пробуждение национальной жизни. Украинская национальная идея в среде греко-католических священников. «Русская троица». Масонство в Украине. Украина в программных документах декабристов. Восстание Черниговского полка. Польское восстание 1830-1831 гг и Украины.
По окончанию изучения темы:
- Определяет хронологическую последовательность событий периода;
- Показывает на карте украинские земли в границах империй, на основе карты сравнивает политико-административное устройство украинских земель в составе Российской империи с политико-административным устройством украинских земель в составе Австрийской монархии; показывает на карте территориальные изменения;
- Описывает и сравнивает положение украинского населения и черты повседневной жизни украинским в составе Российской и Австрийской империй;
- Определяет цели (мотивы) участия украинский в войнах за их действиями;
- Анализирует и обобщает факты, определяет причины, сущность и последствия подъема национальной идеи, национального и общественно-политического движений;
- Сопоставляет данные исторических и литературных источников для анализа программных позиций антиправительственных организаций;
- Осуществляет критический анализ источников и интерпретирует события, представленные в исторических документах;
- Характеризует содержание и значение «Энеиды» и «Русалки Днестровской».


Вам могут пригодиться:

История Русов

Краткие пересказы

(Уривки) Гетьман Хмельницький, чуючи свою близьку кончину, зібрав у себе в Чигирині урядників од війська і урядів і товариство з найзначнішими козаками. Він віддав належне їхній мужності і злагоді, які допомогли йому здолати всі напасті, перемогти у т...

Реферат на тему: Украинские земли под властью империй (кон. XVIII - нач. ХХ века)

Реферат по истории Украины

У середині ХІХ ст. українська спільнота здобула свій перший досвід парламентаризму. У скликаному у 1848 р. австрійському парламенті інтереси українців представляли 39 депутатів. У 1860-х рр. австрійський уряд провів низку реформ. Реформи закріпили за польською елітою монополію політичної влади в Галичині. Посилення польських позицій у Галичині супроводжувалося розколом в українському таборі. Так,...

Реферат на тему: Украина в составе Российской и Австрийской империй

Реферат по истории Украины

Імперське панування принесло українцям набагато жорстокіші тотальні види політичної, суспільної та економічної організації, ніж ті, що були їм раніше відомі. Чиновництво зробило присутність імперської держави в українській громаді досить виразною. З цією присутністю з'явилося відчуття того, що десь у розкішній, хоч і далекій столиці всемогутній і всезнаючий імператор творить життя українців....

Реферат на тему: Украинские земли в составе Российской империи (XVIII - I пол. XIX века)

Реферат по истории Украины

Головною метою товариство вважало досягнення державної незалежності України з демократичним ладом на зразок США або Франції. Державну незалежність країни братчики уявляли у федеративній спілці таких самих незалежних слов’янських держав, кожна з яких мала б становити штат, або складалася б із кількох штатів. При цьому погляди окремих членів товариства не були однорідні. М. Костомаров і його прихи...

Реферат на тему: Западноукраинские земли в первой половине XIX века под властью Австрийской империи

Реферат по истории Украины

Пожвавлення революційного руху, пробудження національ¬ної свідомості, непоступливість у національному питанні діячів Центральної ради народової прискорили процес консолідації укра¬їнських патріотичних сил, і вже в травні 1848 р. у Львові виникає перша русько-українська організація — Головна Руська Рада, на чолі якої став спочатку Г. Яхимович, а згодом М. Куземський. Це патріотичне об'єднання вида...

Реферат на тему: Украинские земли в конце XVIII в первой половине XIX в

Реферат по истории Украины

Царизм намагався ліквідувати навіть назви «Україна» і «Малоросія». З цією метою Слобідсько-Українська губернія була перейменована в Харківську (1835), а Малоросійське генерал-губернаторство — в губернаторство Полтавське і Чернігівське. Для посилення своєї влади й гніту в Україні Микола І збільшував кількість розташованих там військ. У Київській і Подільській губерніях у 1837 р. було створено п'ят...

Реферат на тему: Азовское казацкое войско

Реферат по истории Украины

Безперечно, починаючи широкомасштабну кампанію по переселенню козацьких формувань із внутрішніх губерній на Кавказ, уряд не міг одразу виселити Азовське козацьке військо у повному складі. Урядовими інстанціями, при прийняті такого рішення, до уваги бралося цілий ряд моментів, як-от: 1) неспроможність війська профінансувати переселення всього особистого складу одразу; 2) селянське походження перева...

Реферат на тему: Украинское культурное возрождение ХIХ в

Реферат по истории Украины

Всю другу половину XIX ст. активність національної інтеліґенції розгортається майже виключно в сфері “культурництва”. У кінці 50-х років на Правобережжі серед дворянства та інтеліґенції, в тому числі польської, складаються групи молоді, які гаряче співчувають українському народу, поважають його культуру. Вони і в побуті переходили на народну мову. Одним з лідерів руху став В.Антонович, у майбутньо...

Реферат на тему: "Русская Троица" Маркиян Шашкевич, Иван Вагилевич, Яков Головацкий

Реферат по истории Украины

Для молодих авторів забороненої “Зорі” розпочався період переслідувань, обшуків, доносів, звинувачень у не-благонадійності. Принципове звинувачення було сформу¬льоване директором львівської поліції: “Ці безумці хо¬чуть воскресити... мертву русинську національність”. Про¬те навіть у цих несприятливих умовах члени “Руської трійці” не припинили активної діяльності. Вони, ламаю¬чи консервативну традиц...

Реферат на тему: Масонство в Украине

Реферат по религиоведению

- З Європи в Україну через Росію і Польщу наприкінці XVIII ст. прийшло масонство. - Масонство — один з різновидів суспільного руху, що мав багатовікову історію. - Масони - члени релігійно-етичних організацій «вільних каменярів», що зародилися в Західній Європі в період Середньовіччя. Дуже поширилися в зв'язку з французькою революцією кінця XVIII ст, Головна ідея масонів: «Увесь світ - це од...

Реферат на тему: Декабристское движение Украины

Реферат по истории Украины

Визнання безумовно необхідним елементом революційної боротьби гуртування сил однодумців у таємних політичних товариствах, що вносило елементи організованості й цілеспрямованості у початковий період визвольного руху. Усвідомлення необхідності проведення соціальної революції в інтересах всього народу. Проголошення вперше Б історії Росії лозунга республіки, переваги якої над конституційною монархіє...

Реферат на тему: Восстание декабристов

Реферат по всемирной истории

Декабристи запланували свій виступ на Сенатській пло¬щі на 14 грудня 1825 р. Щоб зрозуміти, чому їхній виступ провалився, з якої причини термін повстання був перенесе¬ний на більш ранній,'слід розглянути події, що передували повстанню. Ситуація різко змінилася восени 1825 р. Зненацька для всіх у листопаді 1825 р. у м. Таганрозі вмирає імператор Олександр І. У зв'язку з тим, що синів у нього не бу...

Реферат: Польское восстание (1830-1831 гг)

Реферат по всемирной истории

Майже одночасно із Краківським повстанням розпочалися стихійні антипоміщицькі виступи селян у Західній Галичині. По¬встанці громили маєтки магнатів, захоплювали їхні землі. В цілому під час цього виступу було знищено понад 450 маєт¬ків, загинуло близько 1 тис. осіб. Австрійська влада вміло скористалася з антипоміщицьких настроїв селянських мас, спрямувавши їх проти повстанських загонів шляхти, що ...