Линейные уравнения с одной переменной

Математика 7 класс
Линейные уравнения с одним неизвестным. Решения линейных уравнений.
Решение задач с помощью линейных уравнений. Уравнения как математическая модель задачи.
По окончанию изучения темы:
Распознает линейное уравнение среди данных уравнений.
Приводит примеры линейных уравнений.
Характеризует этапы решения задачи с помощью уравнения.
Решает: линейные уравнения с одной переменной и уравнения, сводящиеся к ним; текстовые задачи с помощью линейных уравнений с одним неизвестным.


Вам могут пригодиться:

Реферат: Разностные линейные уравнения

Реферат по математике и логике

При використанні ПЕОМ усі неперервні за часом процеси дискретизуються. Від неперервно змінних аргументів переходять до дискретно змінних аргументів, бо цифрова машина може діяти тільки з числами. При цьому від диференціальних рівнянь переходять до різницевих рівнянь. Зокрема, економічні дані фіксуються дискретно, наприклад, через тиждень, місяць, рік і т. п. Аналіз цих даних також приводить до різ...

Реферат: Линейные уравнения первого порядка

Реферат по математике и логике

Рівняння, що є лінійним відносно невідомої функції та її похідної, називається лінійним диференціальним рівнянням. Розв’язок неоднорідного рівняння будемо шукати методом варіації довільних сталих (методом невизначених множників Лагранжа). Він складається в тому, що розв’язок неоднорідного рівняння шукається в такому ж вигляді, як і розв’язок однорідного. В загальному випадку рівняння Рікатті не ...

Реферат: Линии и линейные уравнения

Реферат по математике и логике

Однорідні системи лінійних рівнянь можна вирішувати таким ж способом. Рішення їх володіють тими властивістями, що сума, різниця і взагалі будь-яка лінійна комбінація рішень (розглянутих як n-мірні вектори) також буде рішенням системи. Іншими словами: сукупність усіх рішень однорідної системи Л. у. утворить лінійний підпростір n-мірного векторного простору. Систему рішень, що самі лінійно незалежні...

Реферат: Способы решения систем линейных уравнений

Реферат по математике и логике

Не менее важно, что решение систем линейных уравнений составляет существенную часть при численном решении разнообразных прикладных задач. Ещё Г.Лейбниц (1693) обратил внимание на то, что при изучении систем линейных уравнений наиболее существенной является таблица, состоящая из коэффициентов, и показал, как из этих коэффициентов (в случае m = n) строить так называемые определители, при помощи кото...

Реферат: Решение произвольных систем линейных уравнений

Реферат по математике и логике

Выше рассмотрены решения квадратных невырожденных систем линейных алгебраических уравнений матричным методом и методом Крамера. Однако они не пригодны в тех случаях, когда квадратная система уравнений вырождена или когда система вообще не является квадратной. Выясним, чем отличается решение произвольной неоднородной системы алгебраических уравнений от решения однородной системы. Определение. Одн...