Положення про громадський контроль за проведенням ЗНО в Україні

1. Загальні положення


1.1 Громадський контроль за проведенням зовнішнього незалежного оціню¬вання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів (зарахуванням до вищих навчальних закладів (далі - зарахування до ВНЗ) здійснюється з метою забезпечення їх відкритості та прозорості, широкого та об'єктивного інформування громадськості про їхній перебіг.

1.2 Це Положення визначає організаційні та функціональні засади гро¬мадського контролю за проведенням ЗНО та зарахуванням до ВНЗ, права та обов'язки громадських спостерігачів.

2. Процедури ЗНО та зарахування до ВНЗ, що підлягають громадському контролю


2.1. Громадський контроль здійснюється на всіх етапах організації та проведення ЗНО, а також зарахування до ВНЗ:
2.1.1 Реєстрація учасників ЗНО.
2.1.2 Проведення ЗНО в пункті тестування (у тому числі додатково, сесії).
2.1.3. Обробки та перевірки бланків відповідей учасників ЗНО.
2.1.4 Розгляд апеляційних заяв.
2.1.5. Проведення вступних конкурсів та зарахування абітурієнтів до вищих навчальних закладів.

2.2 Громадський контроль не поширюється на: 2.2.1 Процес підготовки тестових завдань та їх зміст.
2.2.2 Зміст, технічні параметри програмно-апаратного забезпечення що використовуються для адміністрування, обробки та перевірки результатів ЗНО.
2.2.3. Інформацію про авторів тестових завдань; експертів; працівників, які залучені до виготовлення зошитів із тестовими завданнями.
2.2.4. Інформацію про результати навчальних досягнень конкретних учасників ЗНО, якщо не отримано їхньої згоди.

3. Організація громадського контролю


3.1. Громадський контроль за проведенням ЗНО та зарахуванням до ВНЗ здійснюють громадські організації, представники засобів масової інформації, батьківських комітетів, піклувальних рад навчальних закладів, які зареєструвалися в Українському, регіональних центрах оцінювання якості освіти й отримали відповідне посвідчення, встановленого зразка, форма якого наведена у додатку 1.

3.2. Громадський контроль безпосередньо здійснюється громадськими спостерігачами, які делегуються громадськими організаціями, засобами масової інформації, а також батьківськими комітетами, піклувальними радами навчальних закладів.

3.3. Координує роботу з проведення громадського контролю Наглядова рада, що створюється при Міністерстві освіти і науки України.

3.4. Наглядова рада
3.4.1. До складу Наглядової ради входять голова, заступник голови, секретар та члени ради, а також за згодою - представники громадських організацій, батьківських комітетів і піклувальних рад навчальних закладів, міжнародні експерти, народні депутати України. Склад Наглядової ради затверджується наказом Міністерства освіти і науки України. Строк повноважень Наглядової ради -один рік.
3.4.2. Пропозиції щодо персонального складу Наглядової ради, її голови, заступника та секретаоя подаються у письмовому вигляді представниками громадських організацій, які виявили бажання взяти участь у здійсненні громадського контролю за проведенням ЗНО та зарахуванням до ВНЗ.
3.4.3. Наглядова рада:
  • координує діяльність усіх громадських спостерігачів за проведенням ЗНО та зарахуванням до ВНЗ;
  • розглядає звернення громадських спостерігачів, повідомлення засобів масової інформації щодо порушень порядку ЗНО та зарахування до ВНЗ;
  • аналізує хід і результати проведення ЗНО та зарахування до ВНЗ.
3.4.4. Для виконання цих повноважень Наглядова рада має право отримувати від керівників Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти, вищих навчальних закладів України інформацію про перебіг ЗНО та зарахування до ВНЗ, за винятком тієї, що передбачена пунктом 2.2 цього Положення.
3.4.5. Основною формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради скликає її голова, а за його відсутності - заступник голови. Рішення Наглядової ради приймаються більшістю голосів від повного складу Наглядової ради.
3.4.6. Рішення Наглядової ради, засвідчені підписом голови (заступника) з Наглядової ради, впродовж п'яти днів доводяться до Міністра освіти і науки України та директора Українського центру оцінювання якості освіти.
3.4.7. Члени Наглядової ради мають усі повноваження громадських спостерігачів.

4. Громадські спостерігачі


4.1. Громадськими спостерігачами можуть бути особи, які досягли 18-річного віку й були делеговані громадськими організаціями, батьківськими комітетами, піклувальними радами навчальних закладів для здійснення громадського контролю за проведенням ЗНО та зарахуванням до ВНЗ.

4.2. Громадські спостерігачі, делеговані піклувальними радами та батьківськими комітетами навчальних закладів системи загальної середньої освіти, не можуть залучатися для спостереження в пункті тестування, де проходять ЗНО учні цього навчального закладу. Не можуть залучатися для контролю за ЗНО особи, що мають родинні зв'язки з учасниками тестування, які проходять ЗНО в цьому пункті тестування.

4.3. Статус громадського спостерігача надається особі після її реєстрації в Українському або регіональних центрах оцінювання якості освіти й отримання посвідчення.
4.3.1. Реєстрація громадських спостерігачів.
4.3.2.Реєстрація громадських спостерігачів здійснюється Українським та регіональними центрами оцінювання якості освіти за поданням суб'єктів громадського контролю. Подання скріплюється печаткою відповідного органу (організації чи навчального закладу).
4.3.3. До подання додаються письмові зобов'язання відповідних осіб дотримуватися визначених цим Положенням прав та обов'язків громадського спостерігача.

4.4. У своїй діяльності громадські спостерігачі керуються чинним законодавством України, у тому числі нормативними актами з питань проведення ЗНО, вступу до вищих навчальних закладів, а також цим Положенням.

4.5. Свою діяльність громадські спостерігачі здійснюють на громадських засадах.

4.6. Громадський спостерігач має право:
4.6.1. Ознайомлюватися з нормативними документами, що регламентують проведення ЗНО та зарахування до ВНЗ.
4.6.2. Отримувати інформацію від посадових осіб Міністерства освіти і науки України, Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти про стан проведення ЗНО та зарахування до ВНЗ, за винятком тієї, що передбачена в пункті 2.2 цього Положення.
4.6.3. Бути присутніми в пунктах реєстрації учасників ЗНО, в пунктах тестування, аудиторіях, центрах обробки, пунктах перевірки, на засіданнях апеляційної та регламентних комісій, на засіданнях приймальних комісій вищих навчальних закладів, в приміщеннях, де ведеться прийом заяв та документів вступників до вищого навчального закладу.
4.6.4. Вести фото- та відеозйомку, аудіозапис на всіх етапах проведення ЗНО, крім періоду безпосереднього виконання учасниками ЗНО завдань в аудиторіях.
4.6.5. Підписувати протокол про завершення процедури тестування, форма якого наведена у додатку 2, у разі необхідності вносити до нього свої зауваження та пропозиції.

4.7. Громадський спостерігач зобов'язаний:
4.7.1. Після прибуття до пункту тестування, центру обробки, пункту перевірки, до приміщення, де відбувається засідання апеляційної чи регламентних комісій, подати посадовій чи службовій особі, відповідальній за проведення відповідної процедури, посвідчення громадського спостерігача та документ, що посвідчує особу.
4.7.2. У журналі реєстрації громадських спостерігачів, форма якого наведена у додатку 3, засвідчити особистим підписом наявність чи відсутність родинних чи інших зв'язків із будь-якою особою з числа учасників ЗНО чи тих, які його проводять, а також факт ознайомлення з правами та обов'язками громадського спостерігача.
4.7.3. Не втручатися будь-яким чином у проведення ЗНО чи зарахування до ВНЗ, не перешкоджати їхньому проведенню.
4.7.4. Про виявлені порушення та недоліки під час проведення ЗНО чи зарахуванням до ВНЗ повідомляти членів Наглядової ради, уповноваженого Українського або регіонального центру оцінювання якості освіти, інших посадових осіб, відповідальних за проведення ЗНО або зарахування до ВНЗ.
4.7.5. Після початку виконання завдань учасниками ЗНО не заходити та не виходити з аудиторій (крім виникнення позаштатних ситуацій), не чинити дій, що відволікають увагу учасників ЗНО під час виконання тестових завдань (фото- та відеозйомка, аудіозапис тощо).
4.7.6. Не допомагати в будь-якій формі учасникам ЗНО та не відволікати їх під час заповнення ними бланків відповідей. . >
4.7.7. Не проносити до пунктів тестування та аудиторій та не користуватися в них мобільними телефонами, підручниками, посібниками, іншими засобами, що можуть бути використані для приймання та передавання Інформації.

4.8. Допуск громадських спостерігачів у приміщення пунктів тестування, аудиторії, центри перевірки, пункти обробки, приміщення, де проводять засідання апеляційна та регламентні комісії, здійснюється з дозволу уповноваженого Українського центру оцінювання якості освіти або керівників центрів обробки чи пунктів перевірки за наявності посвідчення громадського спостерігача та документа, що посвідчує особу.
4.8.1. Допуск громадських спостерігачів здійснюється:
  • за посвідченнями громадського спостерігяч., виданими Українським центром оцінювання якості освіти, - до об'єктів, розташованих у будь-якому регіоні України;
  • за посвідченнями громадського спостерігача, виданими регіональними центрами оцінювання якості освіти, - до об'єктів, розташованих в областях, що віднесені до сфери обслуговуванн.-1 відповідного центру.
4.8.2. Час перебування громадських спостерігачів у пунктах тестування, аудиторіях, центрах обробки, пунктах перевірки, під час засідання апеляційної та регламентних комісій не обмежується.
4.8.3. Кількість громадських спостерігачів та представників засобів масової інформації, які можуть бути присутніми під час проведення ЗНО, обмежується:
  • для пунктів тестування - не більше 2 осіб на одну аудиторію;
  • для центрів обробки результатів - не більше З осіб на один центр обробки;
  • для пунктів перевірки - не більше 2 осіб на одну аудиторію;
  • на засіданні регламентної чи апеляційної комісії - не більше 3 осіб.
Під час проведення процедури ЗНО в одному приміщенні (аудиторії) не можуть бути присутніми більше одного громадського спостерігача від однієї громадської організації чи одного органу самоврядування навчального закладу і більше двох представників одного засобу масової інформації.

5. Контроль за діяльністю громадських спостерігачів


5.1. Здійснюючи повноваження, зазначені в цьому Положенні, громадський спостерігач керується чинним законодавством України.

5.2. У разі порушення громадським спостерігачем законодавства України, Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24.01.2008 № 33 та зареєстрованого Міністерством юстиції України від 1 лютого 2008/юку за № 73/14764, вимог цього Положення уповноважений Українського центру оцінювання якості освіти в пункті тестування, інша посадова чи службова особа, відповідальна за проведення процедури ЗНО, може позбавити громадського спостерігача права бути присутнім при проведенні тестування чи іншої процедури ЗНО. Відомості про прийняте рішення заносяться до протоколу (або як додаток до протоколу) проведення процедури.

Директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти
О.В. Єресько