Рефераты по экономическим наукам

Раздел «Рефераты по экономическим наукам» постоянно растет и пополняется работами украинских студентов. Большое количество разнообразных работ позволяет найти подходящий реферат и охватить все интересы и потребности школьников и студентов. Все рефераты по экономическим наукам можно бесплатно скачать.


Національна економіка з точки зору системного аналізу
реферат на украинском языке
Рубрика: Экономические науки
В економічній літературі існує кілька підходів до визначення поняття «економічна система». Деякі автори під економічною системою розуміють систему виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріал...
Національна економіка
реферат на украинском языке
Рубрика: Экономические науки
Серед зовнішніх причин коливання економічних циклів: а) зміна чисельності населення; б) політичні, військові та інші надзвичайні події; в) винаходи революційного характеру. До таких можна віднести авт...
Національна економіка, її суть та ознаки
реферат на украинском языке
Рубрика: Экономические науки
В цілому національна економіка виступає як досягнутий під впливом сукупності факторів цілісний організм, який функціонує за певними законами. Для того, щоб Україна мала національну економіку потрібно...
Підприємництво у державному секторі країн з розвиненою економікою
реферат на украинском языке
Рубрика: Экономические науки
Міністерства та інші підвідомчі Кабінету Міністрів України органи державної виконавчої влади приймають рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію підприємств, установ і організацій, заснованих н...
Підприємництво у різних сферах діяльності
реферат на украинском языке
Рубрика: Экономические науки
Страхування – це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі, коли відбуваються певні події (страхові випадки),визначені договором страхування або...
Підприємництво
реферат на украинском языке
Рубрика: Экономические науки
Поняття підприємство є узагальнюючим, або збірним. Воно, по-перше, визначає підприємства як суб'єкти господарського права стосовно всіх форм і видів власності в Україні (організаційні форми і види під...
Комерційне і фінансове підприємництво
реферат на украинском языке
Рубрика: Экономические науки
Комерційне підприємництво характеризується насамперед тим, що визначальну роль тут відіграють товарно-грошові та торгово-обмінні операції. Вони виражають основний зміст комерційного підприємництва. Ос...
Мале підприємництво
реферат на украинском языке
Рубрика: Экономические науки
Перехід до ринкових відносин в Україні викликав виникнення різних суб'єктів господарської діяльності. Виникає безліч підприємств, особливо в сфері малого бізнесу. Такі підприємства займають специфічні...
Рынок капитала
реферат на русском языке
Рубрика: Экономические науки
Капитал - одна из ключевых экономических категорий. Ранее было отмечено, что капитал - это фактор производства, представленный всеми средствами производства, которые созданы людьми для того, чтобы с и...
Рынок земли и земельная рента
реферат на русском языке
Рубрика: Экономические науки
В ходе выполнения данного реферата был рассмотрен довольно старый, но весьма перспективный рынок - рынок земли. Рынок земли включает в себя не только куплю-продажу земли, но и все «продукты», на котор...
Оплата праці і ринок праці
реферат на украинском языке
Рубрика: Экономические науки
Суперечливі тенденції формування засад оплати праці в умовах сучасної національної економіки вимагають удосконалення підходів щодо ефективних норм її регулювання. Як відомо, макроекономічні підходи до...
Ринок праці в Україні
реферат на украинском языке
Рубрика: Экономические науки
Одним з найсуттєвіших і найдинамічніших ринків є ринок праці система економічних механізмів, норм та інститутів, що забезпечують відтворення робочої сили і використання праці. Ринок праці не може роз...
Регіональний ринок праці
реферат на украинском языке
Рубрика: Экономические науки
Проведений аналіз свідчить, що в Україні існують значні розбіжності в рівнях соціально-економічного розвитку регіонів, і процес диференціації неухильно заглиблюється. Іншими словами, в країні не існує...
Функции и сущность валюты
реферат на русском языке
Рубрика: Экономические науки
Подводя итог данной работы, необходимо отметить всю важность и актуальность денег не только в экономике страны, но и в жизни каждого человека. В своей работе я постаралась раскрыть природу происхожден...
Виды денег
реферат на русском языке
Рубрика: Экономические науки
По вопросу о происхождении денег существует две концепции: рационалистическая и эволюционная. Рационалистическая концепция объясняет происхождение денег соглашениями между людьми, которые убедились в...
Денежная масса
реферат на русском языке
Рубрика: Экономические науки
Денежное обращение – это движение денег во внутреннем экономическом обороте страны, в системе внешнеэкономических связей в наличной и безналичной форме, обслуживающее реализацию товаров и услуг, а так...
Рыночное равновесие
реферат на русском языке
Рубрика: Экономические науки
Рынки передают информацию в форме цен людям, которые покупают и продают товары и услуги. Продавцы и покупатели планируют свою деятельность на основе этой информации и своих знаний. На каждом рынке су...
Сущность и функции денег
реферат на русском языке
Рубрика: Экономические науки
Существует несколько ключевых понятий, связанных с деньгами. Деноминация – укрупнение национальной денежной единицы путем обмена по установленному соотношению старых денежных знаков на новые в целях ...
Граница производственных возможностей
реферат на русском языке
Рубрика: Экономические науки
Центральная проблема экономики - проблема выбора хозяйственных решений в условиях ограниченности ресурсов. Простейшая модель функционирования экономики - Граница производственных возможностей - позвол...
Альтернативная стоимость
курсовая работа на русском языке
Рубрика: Экономические науки
В ходе написания данной курсовой работы мы выяснили, что экономический образ мышления - это систематизация хорошо известных всем явлений с помощью таких понятий, как спрос, предложение, альтернативная...