Українські землі у складі Великого князівства Литовського (ВКЛ)

Історія України 7 клас
Поширення влади польського короля на Галичину, а Великого князівства Литовського — на інші українські землі. Суспільно-політичний устрій Великого князівства Литовського. Кревська унія.

Політика великого князя литовського Вітовта щодо українських земель. Виступ литовсько-руської знаті на чолі з князем Свидригайлом. Відновлення та остаточна ліквідація Київського і Волинського удільних князівств.

Закарпаття під владою Угорщини. Буковина у складі Молдовського князівства. Завоювання Московською державою Чернігово-Сіверських земель. Утворення Кримського ханства. Перехід кримських ханів у васальну залежність від Османської імперії. Початок татарських походів на українські землі.

Соціальна структура суспільства. Панівні верстви населення, їхнє повсякденне життя. Князь В.-К. Острозький. Становище духівництва та церковні відносини. Сільське господарство. Становище і повсякденне життя селянства. Зростання міст. Магдебурзьке право. Міське населення та його спосіб життя. Розвиток ремесел і торгівлі.

Особливості розвитку культури українських земель у другій половині ХІV—ХV ст. Освіта. Юрій із Дрогобича. Початок українського книговидання. Швайпольт Фіоль. Архiтектура й містобудування. Малярство та книжкова мініатюра.
Після закінчення вивчення теми:
- показує на карті території держав, до складу яких увійшли українські землі, місця найвідоміших подій та створення найвизначніших культурних пам’яток, територію Кримського ханства;
- встановлює хронологічну послідовність подій періоду.

На основі різних джерел інформації:
- застосовує та пояснює на прикладах поняття і терміни: «Литовсько-руська держава», «українська шляхта», «магдебурзьке право», «кріпацтво», «іконостас»;
- визначає причини, суть та наслідки основних явищ і подій періоду;
- визначає особливості суспільно-політичного становища українських земель у складі Великого князівства Литовського та інших держав;
- порівнює політичне становище українських земель у складі Великого князівства Литовського до і після Кревської унії;
- виявляє відмінності в політиці великих князів литовських Ольгерда, Вітовта і Свидригайла щодо українських земель;
- встановлює роль кожної із суспільних верств та станових груп, пояснює значення князівської верстви для збереження державотворчих традицій;
- характеризує умови розвитку культури, стан розвитку господарства і торгівлі, особливості розбудови міст та їх самоврядування;
- характеризує культурні досягнення, розпізнає найвідоміші пам’ятки архітектури та образотворчого мистецтва, стисло описує їх;
- висловлює ставлення до історичних діячів доби, судження про доленосні події доби.


Вам можуть знадобитися:

Реферат: Українські землі під владою іноземних держав (ХІV-ХV ст.)

Реферат з історії України

В 40-х роках ХІV ст. українські землі зазнали розчленування. Після війни 1351—1352 рр. між Польщею і Литвою Галичина залишилась під владою Польщі, а Берестейщина і Волинь перейшли до Литовської держави. Поставши в середині XIII ст., Литовська держава поступово посилює свій вплив і розширює територію. Так, за князя Гедиміна (1316—1341 рр.) вона захоплює значну частину Білорусі, а його сини Ольге...

Реферат: Українські землі під владою Речі Посполитої

Реферат з історії України

Захопивши у XIV-XV ст. Галичину, Західну Волинь і Поділля, Польща прагнула оволодіти й українськими землями, які входили до складу Великого князівства Литовського. Але, окрім бажання Польщі, визрівали ще й об'єктивні умови для унії між Польським королівством і Литвою. Найважливішим внутрішнім чинником у цьому процесі була позиція української шляхти. На початку XIV ст. перед нею постав реальний ...

Реферат: Кревська унія

Реферат з історії України

Після нетривалих попередніх перемовин 14 серпня 1385 р. в Кревському замку (нині містечко в Смаргонському районі Гродненської області в Білорусі) між уповноваженими послами Польської Корони з одного боку та Ягайлом і його братами Скиргайлом, Корибутом, Вітовтом і Лугвеном, з другого, було підписано акт про об’єднання держав. Ягайло отримував запрошення на польський престол та одруження з Ядвігою. ...

Реферат: Великий князь Вітовт

Реферат з всесвітньої історії

Вітовт успадкував питання Православної Церкви в Литовсько-Руському князівстві. Перенесення митрополичої катедри з Києва до Москви, при чому залишився титул «Київського митрополита», викликало великі ускладнення в житті православних на Русі, яка опинилася ігід литовською владою. Ще за ґедиміна зроблено спробу заснувати митрополію у Новогродку. Збереглася точна дата: 1329 року митрополит Т...

Реферат: Османська імперія на шляху до панування в XIV – XV ст

Реферат з всесвітньої історії

Прокляттям Туреччини стали криваві набіги українських козаків-запорожців, які звільняли християнських бранців і жорстоко грабували й знищували мусульман. На своїх човнах-чайках у 1606 р. запорожці здобули болгарську Варну, в 1614 р. зруйнували Сіноп і Трапезунд, у 1616 р. оволодіти кримською Кафою (де визволили до 40 тис. православних рабів), а в 1615 р. потопили турецьку флотилію в гирлі Дунаю (в...

Реферат: Історичний портрет Констянтина Острозького

Реферат з історії України

Загалом досягення радянської історіографії в дослідженнях "Острозького епізоду" були систематизовані і акумульовані в багатотомній "Історії Української РСР", де з марксистсько-ленінських позицій істориками була визначена його суть в такому писанії: "Столетие, оставившеє вторую половину XVI - пер. пол. ХVІІ в. было временем тяжелых испытаний для украинского народа. После Люблинской унии главенствую...

Реферат: Магдебурзьке право

Реферат з історії України

У 1751 1762 роках гетьман К.Розумовськии порушував питання в Петербурзі про підпорядкування магістрату гетьманській владі. Відряджені магістратом до столиці війт і бургомистр добились Указу сенату від 22 берез «быть Киевскому магистрату при своїх привилегиях попрежнему, а гетману в ведомство не отдавать». Розумовський наполягав на своїх претензіях. Це викликало нові поїздки до Петербурга магі...

Реферат: Історія українського книгодрукування

Реферат з історії України

У 1783 р. був виданий закон про відкриття «вольних типографій», який повинен був покласти край державній монополії на книгодрукування. Та діяв він не довго. Царський уряд, наляканий видавничою діяльністю О. Радіщева та А.І. Новікова, вже в 1796 році видав указ про ліквідацію всіх приватних друкарень. І все ж саме з кінця XVIII ст. в Росії починається бурхливий розвиток видавничої діяльності, хоч ц...

Реферат: Кревська унія та її наслідки

Реферат з історії України

Реальная угроза отпадения русских земель побудила аукштайтскую знать обратить свои взоры в сторону быстро крепнувшего западного соседа – Польского королевства. Польские феодалы к XIV в. Захватили Галицко-Волынскую Русь – этническое ядро будущей Украины, и лелеяли планы дальнейшей экспансии на русские земли. В этом их интересы сталкивались с амбициями Великого Княжества Литовского. Однако общая ...

Реферат: Управління українським містом на основі Магдебурзького права

Реферат з історії України

Существует много положительных моментов, которые отметили период XVI-XVII вв. в жизни украинских городов. Несмотря на все же существовавшие ограничения, установление самоуправления улучшало условия ремесленной и торговой деятельности, ослабляло феодальную зависимость горожан, которые были лично свободными. Исходя из этого можно сказать, что мещане городов с магдебургским правом являлись в полно...