Людство в 1-й половині 20 ст.

Всесвітня історія 10 клас
Основні цінності та здобутки індустріальної цивілізації. Періодизація світового розвитку. Людство у 1900- 1939 рр. ХХ ст. Демографічний портрет. Завершення формування націй. Процес урбанізації в провідних країнах світу.

Прискорення економічного, технічного, інтелектуального прогресу. Впровадження технічних новинок в повсякденне життя. Активізація суспільних та політичних рухів. Національні рухи. Передумови Другої світової війни.
Після закінчення вивчення теми:
Учень/учениця характеризує:
- основні цінності та здобутки індустріальної цивілізації
Описує:
- зміни в повсякденному житті населення провідних країн світу
Складає:
- демографічний портрет людства.
Аналізує:
- процес урбанізації в провідних країнах світу, технічний та інтелектуальний прогрес, впровадження технічних новинок в повсякденне життя.
Характеризує:
- панівні політичні та суспільні рухи.
Співвідносить:
- національно-визвольні рухи в різних країнах світу.
Визначає:
- передумови розгортання Другої світової війни.
Тлумачить та застосовує поняття і терміни:
- технічний прогрес, урбанізація;
- державне регулювання економіки, соціал-демократичний рух, профспілковий рух, пацифізм, фемінізм.


Вам можуть знадобитися:

Реферат: Передумови Другої світової війни

Реферат з всесвітньої історії

Військова ревізія Версаля й всієї післявоєнної системи міжнародних відносин вважалася неможливою без ліквідації веймарської демократії. Висуваючи мету підготовки війни-реваншу, правлячі кола Німеччини бачили гарантію її успішного завершення у встановленні диктаторського режиму. Логіка розвитку подій вимагала пошуку нової масової опори для цього режиму. Встановленню фашистського режиму передувала ...

Реферат: Періодізація Світового розвитку

Реферат з всесвітньої історії

Перша частина Новітньої історії - період з 1914 по 1939 рік - один з найскладніших у всесвітній історії. Це час і нечуваного технічного прогресу в розвинутих країнах світу, і морального занепаду людства, коли європейські країни були втягнуті у Першу світову війну, найбільшу у XX ст. економічну кризу 1929 - 1933 рр., а в ряді країн Європи встановилися антигуманні тоталітарні режими. В економічному...

Реферат: Наслідки Паризької мирної конференції

Реферат з всесвітньої історії

Ми вже казали, що після Першої світової війни розгорнулася глибока криза усієї традиційної структури капіталізму, виявилося прагнення широких мас населення до кардинального демократичного реформування капіталізму, а інколи навіть до його соціалістичної трансформації. В ряді країн виникла обстановка революційної кризи, в колоніях та залежних країнах зростав національно-визвольний рух, національний ...

Реферат: Суспільно-політичні рухи в першій половині 20 ст.

Реферат з всесвітньої історії

Лібералізм – політична течія, теорія, яка має на меті ліквідацію і пом’якшення різних форм державного і суспільного примусу щодо особи. В економіці виступає за принцип вільної торгівлі, ліквідацію митних бар’єрів. Провідним напрямом суспільно-політичної думки у розвинутих країнах світу став лібералізм (від лат. liberalis - що стосується свободи, притаманний вільній людині. Лібералізм сформувався ...

Реферат: Демографічний портрет

Реферат з всесвітньої історії

Людське суспільство протягом своєї історії мало безпосередній вплив на навколишнє природне середовище, величина якого змінювалась у різні епохи, Одночасно змінювалося місце природи у житті людини. На сучасному рівні розвитку людства під його безпосереднім впливом знаходяться усі компоненти природи: літосфера, повітряний простір, води суходолу і океанів, рослинний та тваринний світ. Населення пл...

Реферат: Періодизація становлення та розвитку світового господарства

Реферат з всесвітньої історії

В целях проведения анализа экономического положения стран мира эксперты, как правило, используют ряд важных индикаторов, характеризующих динамику и состояние мировой экономики. Одним из наиболее важных и часто применяемых считается показатель производства валового внутреннего продукта (ВВП). Этот индикатор является выражением общего объема конечных товаров и услуг, выпущенных на территории той...

Реферат: Чисельність населення світу

Реферат з географії, геології та геодезії

Демографическая политика — это система мер (административных, экономических, пропагандистских и др.), направленная на регулирование процесса воспроизводства населения. В странах с первым типом воспроизводства населения меры демографической политики направлены на повышение рождаемости. В странах второго типа — на сокращение рождаемости. В целях стимулирования рождаемости проводятся такие меро...

Реферат: Громадсько-політичний рух в Україні на початку ХХ століття

Реферат з історії України

Развитие капитализма породило новый общественный класс - промышленный пролетариат, который был лишен частной собственности на орудия производства. Пролетариат Украины формировался и развивался как часть общероссийского рабочего класса. В его составе было много работников из центральных районов России, которые имели значительный опыт революционной борьбы. В начале ХХ века развязанная первая миро...

Реферат: Вплив Першої світової війни на суспільно-політичні процеси в країнах Європи

Реферат з всесвітньої історії

В современный период по-прежнему остро стоит проблема снижения частоты возникновения войн и военных конфликтов. Наряду с существованием организованных и активно действующих антивоенных сил, дальнейшим совершенствованием международного гуманитарного права, разветвлённой системой договорно-согласительных процессов и процедур на глобальном и региональном уровнях, основным элементом в предотвращении в...

Реферат: Польща від 1914 року до початку Другої світової війни

Реферат з всесвітньої історії

Польские земли с первых же дней мировой войны стали театром активных боевых действий. Они велись в Царстве Польском, австрийской Галиции, прусских Мазурах. В 1914 г. русская армия дошла почти до Кракова, но на следующий год началось контрнаступление австро-германских войск, закончившееся оккупацией русской части Польши. Ее территория была разделена на германскую и австрийскую зоны оккупации. На р...