Становлення індустріального суспільства у провідних країнах світу

Всесвітня історія 9 клас
Формування індустріального суспільства в провідних державах Європи і в США. Науково-технічна революція кінця ХІХ ст. та її наслідки. Виникнення великих корпорацій і фінансово-промислових груп. Монополізація економіки. Нові класи і суспільні верстви. Соціалізм. Марксизм. Перший і Другий Інтернаціонали. Міграційні рухи. Утвердження демократії та громадянського рівноправ’я.
Зростання ролі держави в суспільно-економічному житті.

Криза Другої імперії у Франції. Франко-нiмецька війна 1870—1871 рр. та її наслідки. Паризька комуна. Становлення Третьої Республіки. Політичні кризи 80—90-х років. Формування Французької колоніальної імперії.

Німеччина в 1871—1900 рр. Конституція 1871 р. Внутрішня і зовнішня політика Отто фон Бісмарка. Німецька соціал-демократія. Перехід Німеччини до світової політики.

Велика Британія в останній третині ХІХ ст. Втрата Англією промислового лідерства. Внутрішнє становище. Ірландське питання. Криза класичного лібералізму. Тред-юніони.

США в 1877—1900-х рр. Економічне піднесення країни, зростання впливу великих корпорацій. Політичне життя, становлення антимонопольного законодавства. Расова політика, юридичне оформлення сегрегації на Півдні. Робітничий рух.

Модернізація Російської імперії. Скасування кріпосного права. Зовнішня і колоніальна політика Російської імперії. Реформи Олександра ІІ та їх наслідки. Росія в пореформений період. Особливості економічного розвитку. Формування нової соціальної структури. Внутрішнє становище в країні. Народництво. Робітничий рух і формування соціал-демократії.

Доба Мейдзі в Японії. Крах політики самоізоляції. Реформування економічного та суспільно-політичного життя. Економічне зростання країни.
Після закінчення вивчення теми:
Учень/учениця характеризує:
- процес завершення формування індустріального суспільства в провідних державах Європи і США, науково--технічну революцію кінця ХІХ ст. та її наслідки, виникнення великих корпорацій і фінансово-промислових груп, монополізацію економіки, нові класи й суспільні верстви, міграційні рухи, ствердження демократії та громадянського рівноправ’я, зростання ролі держави в суспільному й економічному житті.
Висвітлює основні напрями соціально-економічного і політичного розвитку провідних держав світу в останній третині ХІХ ст., головні події життя, проблеми внутрішньої та зовнішньої політики.
Пояснює причини посилення нерівномірності економічного і політичного розвитку європейських країн і США та наслідки цього явища.
Аналізує причини, хід та наслідки модернізації Росії і Японії, реформи 60—70-х років ХІХ ст. в Російській імперії та реформи Мейдзі в Японії.
Показує на карті країни світу в останній третині ХІХ ст., основні індустріальні центри Європи і США, хід франко-німецької війни.
Дає характеристику визначним особистостям цього періоду: Тьєру, Клемансо, Гладстону, Дізраелі, Олександру ІІ.
Тлумачить, співвідносить і застосовує поняття і терміни: «індустріальне суспільство», «науково-технічна революція», «корпорація», «монополія», «капіталізм»,«інвестиції»,«міграція», «демократія», «світова політика», «тред-юніон», «двопартійна система», «антимонопольне законодавство», «расова політика», «сегрегація», «міжнародний робітничий рух», «Комінтерн», «суфражизм», «модернізація», «реформа», «народництво», «тероризм», «соціал-демократія», «доба Мейдзі».


Вам можуть знадобитися:

Реферат: Філософія марксизму

Реферат з всесвітньої історії

Марксистська філософія переживає важкі часи. Глибина і неорди-нарність рішення філософських проблем: проблеми людини, суспільства, взаємовідносин людини і природи, гносеології та інших - на протязі більше 150 років час від часу викликали дискусії і критику з боку багатьох філософських шкіл. У сучасних умовах створилась парадоксальна ситуація: марксизм, з панівної ідеології у світовій системі соціа...

Реферат: Отто фон Бісмарк

Реферат з всесвітньої історії

Бисмарк Отто Эдуард Леопольд Фон Шенхаузен - князь, германский государственный деятель и дипломат. Министр-президент и министр иностранных дел Пруссии, завершил объединение Германии под гегемонией Пруссии (1862-1867). Первый рейхсканцлер Германской империи (1871-1889). Инициатор создания Союза трех императоров (1873), заключения договора о союзе с Австро-Венгрией (1879), Тройственного союза (1882)...

Реферат: Епоха Мейдзі

Реферат з всесвітньої історії

С 1600 по 1867 гг. длилась эпоха Эдо, именуемая так по названию города, где с 1603 была установлена постоянная резиденция сэйитайсёогунов до вступления на престол в 1868 г. Императора Мейдзи. Общественный строй эпохи Эдо можно считать состоящим из следующих слоев населения: кугэ (придворная знать), букэ (воины), чоонин (горожане) и фермеры. Придворная знать занимала самое высокое общественное по...

Реферат: Паризька комуна

Реферат з всесвітньої історії

Причина Франко-Прусской войны и цели воюющих стран. После австро-прусской войны 1866 г. Под эгидой Пруссии успешнопроходило объединение германских государств. У восточных границ Франциивырастало мощное милитаристское государство - Северо-Германский союз,правящие круги которого, прусское юнкерство и верхушка буржуазии, открытостремились к захвату экономически богатых и стратегически важных областе...

Реферат: Тред-юніони

Реферат з всесвітньої історії

Политико-экономический облик общества предреволюционной Англии определяло наличие одновременно двух хозяйственных укладов: нового – капиталистического и старого – феодального. Ведущая роль принадлежала капиталистическому укладу. Англия существенно быстрее, чем другие европейские страны, продвигалась по капиталистическому пути. Особенность развития этой страны заключалась в том, что активная ломка ...

Курсова: Російське кріпосне право

Реферат з всесвітньої історії

По Ключевскому, у истории крепостного права есть два этапа: холопское и крестьянское крепостное право, причем второе исторически и юридически исходит из первого путем развития и формирования производных видов. В советской историографии начиная с Б. Д. Грекова утверждается кон-цепция постепенного зарождения и развития крепостного права со времен «Русской Правды» через судебники XV—XVI вв. и до ...

Реферат: Скасування кріпосного права в Росії

Реферат з всесвітньої історії

С окончанием Крымской войны в истории России началась новая полоса. Совре-менники называли ее эпохой Освобождения или эпохой Великих реформ. Получилось так, что предыдущий период истории прочно соединился с именем Николая I, а новый — с именем его преемника - Александра II. Крепостное право диктовало всей стране крайне замедленные темпы развития. Крымская война наглядно показала растущее отстава...

Реферат: Селянська реформа 1861 р.

Реферат з всесвітньої історії

С окончанием Крымской войны (1856 год) в истории России началась, как ее называли современники, эпоха освобождения, или эпоха Великих реформ. Требование отмены крепостного права было выдвинуто представителями передовой общественно-политической мысли еще в конце XVIII в., все крупнейшие писатели говорили об аморальности крепостного права, за его отмену боролись тайные общества. Главными причинам...

Реферат: Народництво

Реферат з всесвітньої історії

Во второй половине XIX в. сложились основные варианты политико-правовых социалистических и коммунистических концепций. Их содержание и исторические судьбы были различны. Популярность анархизма предопределялась ростом государственного механизма во всех странах, его сращиванием с классом буржуазии, откровенно пробуржуазной политикой западноевропейских государств XIX в. Анархизм дал глубокую кри...

Реферат: Селянське питання в Росії в 20 столітті

Реферат з всесвітньої історії

Крепостное право - форма феодальной зависимости крестьян: прикрепление их к земле и подчинение административной и судебной власти феодала. В Западной Европе (где в средние века на положении крепостных находились английские вилланы, каталонские ременсы, французские и итальянские сервы) элементы крепостного права исчезли в 16-18 вв. В Центральной и Восточной Европе в эти же века распространили...