Будова та життєдіяльність рослин

Біологія 7 клас
Основні процеси життєдіяльності рослини. Клітина, тканини, органи рослини, їх функції та взаємозв’язок. Середовища існування рослин. Зв’язки рослин із іншими компонентами екосистем. Відповідь рослин на подразнення.
Після закінчення вивчення теми:
Учень:
називає:
- основні процеси життєдіяльності рослини (ріст, живлення, фотосинтез, дихання, транспорт речовин);
- умови, необхідні для життєдiяльності рослини;
- основні компоненти клітини рослини (оболонка, цитоплазма, ядро, пластиди, вакуолі);
- тканини рослини (твірні, покривні, основні, провідні);
- вегетативні органи рослини (корінь, пагін: брунька, стебло, листок) та їх функції
наводить приклади:
- впливу факторів середовища на процеси життєдіяльності рослин;
- рухів рослин;
- господарської цінності рослин;
- використання добрив у сільському господарстві
характеризує:
- будову кореня, види коренів, типи кореневих систем, видозмiни кореня;
- ґрунт як джерело поживних речовин;
- роль мінерального живлення в житті рослин;
- роль пагона в забезпеченні надходження, транспорту і виведення речовин;
- бруньку як зародковий пагін;
- видозміни пагона;
- будову листка та його роль у забезпеченні процесу фотосинтезу, газообміні та випаровуванні
порівнює:
- прості та складні листки, типи жилкування, розташування листків на стеблі;
- процеси фотосинтезу та дихання;
спостерігає та описує:
- будову клітини рослин;
- корінь і кореневі системи, видозміни кореня;
- пагін та його будову, різноманітність пагонів, видозміни;
- будову та різноманітність листків;
- досліди з вивчення процесів фотосинтезу, дихання, мінерального живлення, транспорту речовин, випаровування
дотримується правил:
- виготовлення мікропрепаратів, роботи з лупою та мікроскопом
робить висновок:
- про основні функції рослинного організму;
- про зв’язок органів у рослинному організмі;
- про значення рослин у забезпеченні життя на Землі.
Демонстрування живих об’єктів, гербарних зразків вищих рослин та окремих органів (коренів, пагонів).
Лабораторні роботи
1. Будова клітини рослин.
2. Корінь і кореневі системи. Видозміни кореня.
3. Внутрішня будова кореня у зв’язку з його функціями.
4. Пагін і його будова. Різноманітність пагонів.
5. Внутрішня будова стебла у зв’язку з його функціями.
6. Видозміни пагона.
7. Будова і різноманітність листків.
8. Внутрішня будова листка у зв’язку з його функціями.


Вам можуть знадобитися:

Реферат: Аспекти життя рослин

Реферат з біології , ботаніки, анатомії

Пластиды — органоиды, присущие только растительным клеткам. Обычно это крупные тельца, хорошо видимые под световым микроскопом. Различают 3 типа пластид: бесцветные — лейкопласты, зеленые — хлоропласты, окрашенные в другие цвета — хромопласты. Пластиды каждого типа имеют свое строение и несут свои, им присущие функции. Однако возможны переходы пластид из одного типа в другой. Так, позеленение клу...

Реферат: Процес фотосинтезу

Реферат з біології , ботаніки, анатомії

Для нормального функционирования фотосинтетического аппарата растение должно быть обеспечено всем комплексом макро- и микроэлементов. Два основных процесса питания растительного организма - воздушный и корневой — тесно взаимосвязаны. Зависимость фотосинтеза от элементов минерального питания определяется их необходимостью для формирования фотосинтетического аппарата (пигментов, компонентов электрон...

Реферат: Грунт - живильне середовище для рослин

Реферат з біології , ботаніки, анатомії

Состав почвы. Основа почвы - почвенные минералы составляют 80-90% веса. Они, как правило, содержат почти всю таблицу Менделеева, но в форме не доступной растениям. Мельчайшие частицы или хлопья минералов образуют глинистые почвы, более крупные - суглинки, еще более крупные - супеси и пески. Самые мелкие частицы, образующие глинистые минералы, имеют форму хлопьев, поэтому их суммарная поверхность о...

Реферат: Будова листа

Реферат з біології , ботаніки, анатомії

Лист один из основных органов высших растений, занимающий боковое положение на стебле. Развивается из наружных слоев меристемы конуса нарастания стебля в виде листового бугорка. Характерен ограниченный верхушечный рост, продолжительность периода роста мала. Является моносимметричным органом, т.к. обладает одной плоскостью симметрии. Продолжительность жизни варьируется т нескольких месяцев (у трав...

Реферат: Катаболізм у рослин

Реферат з біології , ботаніки, анатомії

Обмен веществ слагается из множества одновременно протекающих реакций, среди которых можно выделить два важнейших противоположно направленных процесса: анаболизм и катаболизм - синтез и деструкция. В данном реферате мы рассмотрим различные аспекты катаболитических процессов наблюдаемых у растений при стрессе. Большинство современных исследований направлено на изучение синтетических процессов, чт...

Реферат: Риніофіти – перші наземні рослини

Реферат з біології , ботаніки, анатомії

Риніофіти мали дуже примітивну будову. Їх тіло складалося з гілочок, які щоразу розгалужувалися на дві рівні частини. Такий спосіб розгалуження називають дихотомічним. У них ще не було листків і справжніх коренів. До ґрунту риніофіти прикріплювалися ризоїдами (від грец. ридза - корінь і еідос - вигляд). Проте внутрішня будова у них вже була набагато складніша, ніж у водних рослин для ставку чи ...

Реферат: Трансгенні рослини та природний світ

Реферат з біології , ботаніки, анатомії

Нещодавно була відкрита можливість змінювати рослини безпосереднім перенесенням генів у їхні хромосоми. 1953 року Уотсон і Крік першими відкрили структуру подвійної спіралі генетичного матеріалу — ДНК. Знадобилося ще десять років для розкриття генетичного коду та правильного розуміння відмінностей між генетикою бактерій, рослин і тварин. У 1973 р. Бойєр і Коен першими успішно вмонтували ген із ...

Реферат: Тропічні рослини

Реферат з біології , ботаніки, анатомії

Людину оточує справжній зелений океан різноманітних рослин, який є важливою, невід’ємною складовою частиною біосфери Землі. Він відіграє незамінну роль у житті як людини, так і всієї природи. Без перебільшення можна сказати, що без зелених рослин життя на нашій планеті в такій формі, в якій воно існує, було б неможливе. Саме зелені рослини постачають життєдайний кисень, годують все живе, будучи...

Реферат: Харчові рослини в медицині

Реферат з біології , ботаніки, анатомії

Через хвороби й утрати, страждання й надії пройшла людина важкий шлях до того знаменного дня 1911 року, коли польський біохімік Каземіж Функ, затиснувши в руці дрібку жовтуватих кристалів, переможно вимовив: «Таємницю розкрито. Ось та речовина, що несе або дарує життя людині». І було це не що інше, як вітамін. Виділений уперше з моркви, він узяв собі її ім'я, що походить від латинської назви ць...

Реферат: Рослини – цілителі

Реферат з біології , ботаніки, анатомії

цілюща сила і почали використовувати їх для лікування найрізноманітніших хвороб. Багато дикорослих рослин, які застосовувались в народній медицині, полегшували страждання хворих, сприяли їх вилікуванню. Так поступово почала розвиватись народна медицина. Колись існувало багато повір’в, зв’язаних з лікарськими рослинами. Наприклад, люди вірили, що тільки казкові красуні – дівчата, які ходять по г...