Водорості

Біологія 7 клас
Загальна характеристика водоростей. Середовища існування. Пристосувальні риси будови й життєдіяльність водоростей. Різноманітність водоростей, їх значення в природі та в житті людини.
Після закінчення вивчення теми:
Учень:
називає:
- основні місця, де ростуть водорості
наводить приклади:
- використання водоростей людиною (їстівні, ліки, сировина для харчової та парфумерної промисловості);
- небезпечних явищ, які спричиняють водорості;
- одно - та багатоклітинних мікроскопічних (хламідомонада, спiрогіра) та макроскопічних водоростей (морська капуста);
розпізнає:
- найпоширеніші явища, обумовлені масовим розвитком водоростей
характеризує:
- будову клітини водорості;
- особливості будови тіла одно- та багатоклітинних водоростей
спостерігає та описує:
- будову водорості
застосовує знання:
- для уникнення отруєнь та алергічних реакцій внаслідок використання природної води з ознаками масового розвитку водоростей
дотримується правил:
- роботи з мікроскопом
робить висновок:
- про водорості як найпростіші рослинні організми.
Демонстрування зразків одно - і багатоклітинних водоростей різних відділів.
Лабораторна робота
Будова водорості


Вам можуть знадобитися:

Реферат: Червоні водорості

Реферат з біології , ботаніки, анатомії

В хроматофорах красных водорослей, помимо хлорофиллов и каротиноидов (р-каротин, зеаксантин, антераксантин, криптоксантин, лютеин, неоксантин), содержатся еще водорастворимые пигменты — фикобилины: фикоэритрины красного цвета, фикоцианины и аллофикоциан синего цвета. От соотношения пигментов зависит окраска таллома, варьирующая от малиново-красной до голубовато-стальной. Хлоропласты одеты оболочко...

Реферат: Синьо - зелені водорості

Реферат з біології , ботаніки, анатомії

Сине-зеленые водоросли, цианеи (Cyanophyta), отдел водорослей; относятся к прокариотам. Водоросли – это низшие споровые растения, содержащие в своих клетках хлорофилл и живущие преимущественно в воде. В морфологическом отношении для водорослей наиболее существенным признаком является отсутствие тела, расчлененного на стебли, листья и корни. Их тело обозначают как слоевище (ил...

Реферат: Розмноження водоростей

Реферат з біології , ботаніки, анатомії

К вегетативному можно отнести те процессы размножения, при которых части таллома отделяются без каких-либо заметных изменений в протопластах. Вегетативное деление клеток десмидиальных, диатомовых, многих одноклеточных сине-зеленых водорослей, продольные деления монадных представителей, распад – диссоциация колоний на две или большее число частей (например, у синуры, диктиосфериума) – примеры веге...

Реферат: Використання водоростей в космосі

Реферат з біології , ботаніки, анатомії

Одну из задач которую выполняют водоросли на космических кораблях это снабжение экипажа кислородом. Для этих целей используют простейшую водоросль – хлореллу. Которая интенсивно делится, обладает высокой активностью фотосинтеза. Суспензия водорослей хлореллы массой 25-35 кг способна полностью снабдить одного человека кислородом в космическом полёте. Кроме того, процесс выращивания водорослей можно...

Реферат: Будова водоростей

Реферат з біології , ботаніки, анатомії

Водоросли — группа организмов различного происхождения, объединённых следующими признаками: наличие хлорофилла и фотоавтотрофного питания; у многоклеточных — отсутствие чёткой дифференцировки тела (называемого слоевищем, или талломом) на органы, отсутствие ярко выраженной проводящей системы. Сюда относятся пять-шесть (в зависимости от классификации) отделов эукариот, многие из которых не связаны о...

Реферат: Грунтові водорості Лівобережного Лісостепу України

Реферат з біології , ботаніки, анатомії

Грунтові водорості є однією з частин біогеоценозу. Вони є першою ланкою трофічних ланцюгів, беруть активну участь у процесах грунтоутворення, підвищують родючість та біологічну активність грунту, часто виступають у ролі піонерних організмів при освоєнні безплідних субстратів. Виступаючи невід’ємною частиною грунтової біоти, водорості чутливо реагують на зміну стану грунту і тому є зручними біоі...

Реферат: Водорості: характеристика, особливості біології, значення для людини

Реферат з біології , ботаніки, анатомії

Значення водоростей у народному господарстві. Водорості широко використовують у народному господарстві. Багато з них людина здавна використовувала в їжу (ламінарію, порфіру), на корм худобі, як добрива. Діатоміти використовують у харчовій, хімічній, фармацевтичній промисловості, будівництві. Бурі водорості є сировиною для добування альгінатів (солей альгінової кислоти), які застосовують у різни...

Реферат: Мікроводорості як кормові об'єкти

Реферат з біології , ботаніки, анатомії

За останні десятиріччя структура і чисельність природних популяцій двостулкових молюсків у Чорному морі зазнали значних змін (Іванов, 1976., Хребтова, 1986). В 70-і роки ХХ ст. знизилася чисельність чорноморської устриці Ostrea edulis (L.), яка з масового виду перейшла до розряду рідкісного, зникаючого і була занесена до Червоної книги СРСР, а потім -України і Росії. Тому в тепер не доводиться ...

Реферат: Діатомові водорості

Реферат з біології , ботаніки, анатомії

Діатомові водорості (від грец. - «крізь» і грец. - «розрізати», або Bacillariophyta) - одна з найбільших груп одноклітинних водоростей та важлива складова фітопланктону. Відрізняється від інших груп будовою клітинної стінки, що має вигляд кремнеземового панцира. Особливості морфології та будови Тип структури -- кокоїдний. Клітинні покриви складаються, як і зазначалось, з кремнеземового панцир...

Реферат: Підцарство Справжні водорості

Реферат з біології , ботаніки, анатомії

Водорості – найстаріші представники рослинного світу. Це фототрофні хлорофілоносні нижчі рослини. Тіло представлене таломом (сланню), тобто не розчленоване на корінь, стебло і листок. У них не має сформованих тканин (механічної, провідної); органи статевого і нестатевого розмноження звичайно одноклітинні. Альгологія – наука, що вивчає водорості. Розміри водоростей коливаються від мікроскопічни...