Загальна фізична підготовка

Фізична культура 10 клас
Програма:
- ходьба;
- біг;
- стрибки;
- загальнорозвивальні вправи (вправи в русі, в парах, у трійках, у групах, із предметами — набивними м’ячами, гімнастичними лавами, джгутами); вправи для формування та корекції постави;
- вправи для розвитку швидкості: повторний біг на відрізках 30–100 м; прискорення до 30 м з різних вихідних положень; біг зі зміною швидкості й напрямку за сигналом; естафети, рухливі ігри;
- вправи для розвитку спритності: різновиди стрибків із завданнями; стрибки з поворотами, через різноманітні предмети; метання м’яча в ціль; акробатичні вправи; подолання смуги перешкод, «човниковий» біг 4?9 м;
- вправи на координацію рухів, рухливі та спортивні ігри;
- вправи для розвитку витривалості: рівномірний біг до 1500 м; біг 300–400 м з інтервалом по 1-2-3 рази; біг у перемінному темпі до 1700 м; повільний біг до 12 хв. (хлопці) 9 хв. (дівчата), біг під гору та навпаки, стрибки зі скакалкою; рухливі та спортивні ігри;
- вправи для розвитку сили: згинання і розгинання рук в упорі лежачи; підтягування у висі та у висі лежачи на перекладині; присідання на одній та двох ногах; присідання на одній нозі з наступним підскоком угору, вправи з гантелями, з подоланням ваги партнера, вправи на силових тренажерах;
- вправи для розвитку гнучкості: вправи з широкою амплітудою рухів руками й ногами; махові рухи; активні та пасивні нахили; вправи на розтягування; вправи з гімнастичною палицею або скакалкою, складеною вчетверо; елементи ритмічної гімнастики, хореографії, аеробіки
- вправи для розвитку швидкісно-силових якостей: біг з максимальною швидкістю після підстрибування, після бігу на місці, після різкої зміни напрямку бігу, стрибки з місця в довжину та висоту; серійні стрибки з поштовхом однієї та двох ніг; вистрибування з присіду; стрибки «в глибину» з наступним вистрибуванням угору; кидки і ловіння набивного м’яча (1 кг) в парах.
Після закінчення вивчення теми:
Учень:
виконує:
- організовувальні вправи, ходьбу, біг, стрибки;
- загальнорозвивальні вправи;
- вправи для формування та корекції постави та запобігання плоскотопості;
- вправи для розвитку швидкості, спритності, витривалості, сили, гнучкості та швидкісно-силових якостей.


Вам можуть знадобитися:

Реферат: Ходьба

Реферат з фізкультури та спорту

Штанга, силові тренажери, турнік, - все це добре, але тут потрібні над зусилля, спеціальне обладнання. Інша справа – ходьба. Щоб нею займатися не потрібно купувати абонемент у спортзал чи спеціально вчитися (якщо ви не провели останні півроку в гіпсі). Про користь ходьби відомо давно. Підраховано, що міський житель XIX століття протягом дня робив близько 300 тисяч кроків, тепер же міський житель ...

Реферат: Біг

Реферат з фізкультури та спорту

Даже самый способный спринтер не может добиться выдающихся достижений, если он будет рассчитывать только на свои природные качества. Относительно кратковременный характер усилий, проявляемых в беге на короткие дистанции, не освобождает бегунов от необходимости осуществлять тренировку с применением нагрузок, значительных по объему и интенсивности. Конечно, скоростные качества имеют важнейшее значен...

Реферат: Легка атлетика як основа фізичного виховання

Реферат з фізкультури та спорту

Легкая атлетика - один из основных и наиболее массовых видов спорта, объединяющий ходьбу и бег на различные дистанции, прыжки в длину и высоту, метания диска, копья, молота, гранаты (толкание ядра), а также легкоатлетического. многоборья — десятиборье, пятиборье и др. В современной спортивной классификации насчитывается свыше 60 разновидностей легкоатлетических упражнений. В программе современных...

Реферат: Характеристика і види стрибків

Реферат з фізкультури та спорту

1. Прыжок в высоту У древних немцев был популярен так называемый королевский прыжок через несколько стоящих рядом лошадей. А у некоторых племен, населяющих Центральную Африку, издавна и по сей день основным событием народных празднеств остаются состязания по прыжкам в высоту с разбега. На олимпийских играх в Древней Греции, олимпийцы бегали, метали диск, прыгали в длину, боролись, состязались н...

Реферат: Класифікація видів стрибків у висоту

Реферат з фізкультури та спорту

1. История развития прыжков Соревнования по прыжкам в длину входили в программу Олимпийских игр Древней Греции как один из видов пентатлона (пятиборья). В наше время прыжок в длину входит в программу любых легкоатлетических соревнований. Прыжки в высоту появились в Европе в начале XIX в. Соревнования по прыжкам с шестом впервые были проведены в Англии в середине прошлого века. Родиной тройного...

Реферат: Об'єктивна оцінка технічної майстерності

Реферат з фізкультури та спорту

Подготовка спортсменов в олимпийском и профессиональном спорте чрезвычайно сложный и многофакторный процесс, в котором, как известно, реализуются различные функций организма человека, привлекаются буквально все имеющиеся у него возможности. Ни в коей мере не умаляя какой-либо из известных сторон подготовки спортсменов, во всех случаях при организации их учебно-тренировочного процесса, по нашему мн...

Реферат: Спортивно-технічна підготовка в спорті

Реферат з фізкультури та спорту

В процессе технической подготовки спортсмена осуществляется большая кропотливая работа по усвоению знаний, формированию двигательных умений и навыков. Двигательное умение - это способность выполнять двигательные действия на основе определенных знаний о его технике, наличия соответствующих двигательных предпосылок при значительной концентрации внимания занимающихся построить заданную схему движени...

Реферат: Мета, завдання, методи і основні принципи спортивного тренування

Реферат з фізкультури та спорту

Целью спортивной тренировки является достижение максимально возможного для данного индивидуума уровня технико-тактической, физической и психической подготовленности, обусловленного спецификой вида спорта и требованиями достижения максимально высоких результатов в соревновательной деятельности. Основные задачи, решаемые в процессе тренировки, следующие: - освоение техники и тактики избранного вид...

Реферат: Методи спортивного тренування

Реферат з фізкультури та спорту

В спортивной тренировке под термином метод следует понимать способ применения основных средств тренировки и совокупность приемов и правил деятельности спортсмена и тренера. В процессе спортивной тренировки используются две большие группы методов: 1) общепедагогические, включающие словесные и наглядные методы; 2) практические, включающие метод строго регламентированного упражнения, игровой и сорев...

Реферат: Виховання фізичних якостей методом кругового тренування

Реферат з фізкультури та спорту

Повышение эффективности и качества физического воспитания школьников находится в центре внимания педагогов. Однако в целом система физического воспитания в общеобразовательных школах все еще не отвечает современным требованиям в связи с действием ряда объективных факторов: – возрастанием гиподинамии школьников, обусловленной дальнейшей интенсификацией их умственного труда, с одной стороны, и сниж...

Реферат: Ритмічна гімнастика

Реферат з фізкультури та спорту

Воздействие ритмической гимнастики на организм человека. Активная работа мышц брюшного пресса, танцевальные движения, подскоки воздействуют на работу желудочно-кишечного тракта, нормализуя его моторную (перистальтика) и секреторную функцию. Длительное систематическое выполнение упражнений (достаточной интенсивности) приводят к увеличению максимальных возможностей величин ударного объема сердца....

Реферат: Гімнастика, значення і види змагань

Реферат з фізкультури та спорту

“Значение и виды соревнований по гимнастике в школе. Положение о соревнованиях.” Соревнования по гимнастике неотъемлемая составная часть всей учебной работы по физической культуре в школе. Они позволяют контролировать качество проводимых уроков по основной гимнастике и учебно-тренировочной работы по спортивной гимнастике. Соревнования требуют от учеников больших физических и психических напряж...

Реферат: Аеробіка

Реферат з фізкультури та спорту

Оздоровительная физическая культура становится в конце ХХ века одним из основных факторов здорового образа жизни. Эмпирический опыт и эмпирические исследования убеждают в том, что занятия любыми физическими упражнениями ведут к снижению риска заболевания сердечно- сосудистой системы, раком и другими болезнями. Наиболее системами оздоровления принимаются аэробика, бодибилдинг, спортивные ...

Реферат: Вплив аеробіки на організм

Реферат з фізкультури та спорту

Что такое аэробика . Термин “аэробный” означает “живущий в воздухе” или “использующий кислород”. Аэробные упражнения относятся к таким видам физической нагрузки, когда необходимо наличие кислорода в течение продолжительного времени. Они предъявляют организму требования, заставляющие его увеличивать потребление кислорода. В результате происходят благоприятные изменения в легких, сердце и сосуди...

Реферат: Аеробіка з використанням степ-платформи

Реферат з фізкультури та спорту

Аэробика с использованием тренажера: степ–платформы. Степ-аэробика появилась в 90-х годах и быстро завоевала популярность. Один из наиболее популярных видов аэробики, применяемый более чем в 40 странах мира. Движения выполняются с использованием специальной степ - платформы. Платформа позволяет выполнять различные шаги, подскоки на неё и через неё в различных направлениях. Степ-платформу можно пр...

Реферат: Хореографія

Реферат з фізкультури та спорту

Хореографія (від грец. с/іогеіа – танець і §гарпо – пишу} інтерпретується як танцювальне мистецтво взагалі. Хореографічне мистецтво – це дуже об'ємне поняття, яке містить балет, мистецтво народного сучасного танцю. Хореографія сформулювала цілу систему специфічних засобів і прийомів, свою художньо виразну мову, за допомогою чого створюється хореографічний образ, який виникає з музично-ритмічних ...

Реферат: Хореографія як вид мистецтва

Реферат з фізкультури та спорту

Понятие хореографии как искусства Хореографическое искусство – это очень объемное понятие, которое содержит балет, искусство народного современного танца. Хореография сформулировала целую систему специфических средств и приемов, свой художественно выразительный язык, с помощью чего создается хореографический образ, который возникает из музыкально ритмичных движений. Он имеет условно обобщенный...

Реферат: Хореографія в спорті

Реферат з фізкультури та спорту

Хореография в спорте – один из современных методов подготовки юных спортсменов и спортсменов международного класса на основе методики, разработанной школой классического и народного танцев. Впервые средства хореографии были применены в процессе тренировки сборной команды гимнастов СССР к XVI Олимпийским играм в Мельбурне. В газете «Советский спорт» от 8.09.1960 г. отмечено великолепное разноплано...

Реферат: Характеристика вправ на поперечині

Реферат з фізкультури та спорту

Простейшие упражнения на перекладине (подтягивания, подъём переворотом) входят в программу общей физической подготовки. Согласно правилам FIG - Международная федерации гимнастики - перекладина должна находиться на высоте 278 см и иметь длину 240 см. Диаметр перекладины - 2,8 см. Упражнение на перекладине состоит из вращений вокруг снаряда и перелётов, элементов, когда гимнаст теряет контакт со с...

Реферат: Комплекс ранкової гімнастики

Реферат з фізкультури та спорту

Ранкова гімнастика проти захворювань Ранкова гігієнічна гімнастика має особливе значення під час переходу організму людини від стану сну до бадьорості, здатності підвищення тонусу нервової та м'язової систем, працездатності, її потрібно виконувати кожного дня всім студентам. Завданням ранкової гігієнічної гімнастики є стимулювання ряду фізіологічних функцій організму, які, звичайно, під час сн...

Реферат: Коротка характеристика і комплекс фізичних вправ гімнастики до занять в режимі учбового дня учнів

Реферат з фізкультури та спорту

Як основна, обов'язкова для всіх учнів організаційна форма фізичного виховання урок фізкультури забезпечує той мінімум рухових знань, умінь, який передбачений учбовою програмою і складає основу обший фізичній підготовленості школярів. В цілях різносторонньої дії уроків фізкультури на організм учнів використовуються в різних поєднаннях практично всі основні засоби фізичного виховання — фізичні впра...

Реферат: Гімнастика - королева фізичної культури

Реферат з фізкультури та спорту

В наш час, коли про здоровий спосіб життя можна почути по радіо, телебаченню, прочитати на сторінках газет та модних журналів, особлива увага приділяється оздоровленню підростаючого покоління – дітей та підлітків. А поняття "фізична культура" та "оздоровлення" невід’ємно пов’язані між собою, оскільки досягти оздоровчого ефекту при відсутності фізичних вправ практично неможливо. Фізичне виховання ...

Реферат: Спорт без травм

Реферат з фізкультури та спорту

У функціональній діагностиці важлива роль належить інформації, яка одержана за допомогою різноманітних проб (у педагогічній практиці синонімом терміна "функціональна проба" є термін "тест"), що проводяться як у лабораторних умовах (у кабінетах функціональної діагностики), так і безпосередньо під час тренувань у спортивних залах і на стадіонах. Проби дозволяють оцінювати функціональний стан організ...

Реферат: Розвиток гнучкості

Реферат з фізкультури та спорту

Під гнучкістю розуміють морфо-функціональні властивості опорно-рухового апарату, які визначають ступінь рухомості його ланок. Іншими словами, гнучкість – це здатність людини виконувати рухи з великою амплітудою. Розрізняють активну і пасивну гнучкість. Активна гнучкість проявляється за допомогою власних м’язових зусиль. Наприклад, піднімання прямої ноги вперед (вбік) і утримання її в цьому пол...

Реферат: Вправи для розвитку гнучкості

Реферат з фізкультури та спорту

Серед факторів, що обумовлюють рівень гнучкості слід в першу чергу виділити розтяжність м’язової тканини, якої визначається еластичними властивостями по смугової і сполучної тканини, що становить понад 30% м’язової маси. Слід зазначити, що серед факторів, які обмежують рухомість суглобів, м’язова тканина найбільш піддається впливу. Довжина м’язів значно збільшується, порівняно з довжиною в стані ...

Реферат: Вправи для розвитку гнучкості, швидкості, витривалості, виправлення постави

Реферат з фізкультури та спорту

Комплекси для виховання гнучкості Комплекс І. 1. З вихідного положення — основна стійка, ноги на ширині плечей. Нахили тулуба вперед, назад. 2. Присідання: ноги разом; ноги нарізно, ступні паралельно. 3. З вихідного положення — руки вгору, в руках гімнастична палиця. Відведення прямих рук назад до відказу (виконується з допомогою і без допомоги партнера). Комплекс 2. 1. Пружинні нахили: «п...

Реферат: Особливості розвитку швидкісно-силових якостей

Реферат з фізкультури та спорту

Правила розвитку швидкісно-силових якостей Швидкісно-силова якість, або вибухова сила, виявляється в легкій атлетиці – при старті, у метанні, стрибках; волейболі – при нападаючому ударі; важній атлетиці – у поштовху та в інших вправах. Швидкісно силові якості людини – це здатність проявляти найбільшу силу в найкоротший час. Для розвитку швидкісно-силових якостей використовують вправи з подоланн...

Курсова: Дослідження динаміки розвитку силових показників

Реферат з фізкультури та спорту

Загальна характеристика сили Без прояву м'язової сили людина не може виконати жодної рухової дії. Від рівня розвитку сили певною мірою залежить прояв інших рухових якостей. В теорії фізичного виховання поняття "сила" застосовується для якісної характеристики довільних рухів людини, які спрямовані на вирішення конкретних рухових завдань. При виконанні рухових дій м'язи людини виконують чотири ...

Курсова: Методика розвитку швідкисно-силових якостей у бігунів на короткі дистанції

Реферат з фізкультури та спорту

Аналіз світового досвіду показує, що в останні роки значно розширилася матеріально-технічна база бігових дисциплін. Побудовано закриті стадіони в більшості країн зі сніжні й холодної взимку, створені спеціально-тренувальні бази в регіонах з теплим кліматом і. гірських районах миру, де є всі умови для якісного виконання змагальних і тренувальних вимог у будь-який час року [22]. Ведеться безперервн...

Реферат: Методи навчання видам легкої атлетики

Реферат з фізкультури та спорту

Легка атлетика є одним з популярних занять у світі. Заняття цим видом спорту є важливим засобом фізичного виховання, займають одно з перших місць по своєму характеру рухових дій. За останнє двадцятиріччя наука про спорт, у тому числі і теорія і методика бігу, почала розвиватися швидкими темпами. Якщо раніше вона в основному займала пояснювальну функцію і мало допомагала практиці, то нині її роль ...